Институции

Седем села ще бъдат благоустроени

Пазарджик

Община Пазарджик обяви нова обществена поръчка с прогнозна стойност 264 000 лв. Предмет на поръчката е строителство – „Благоустрояване чрез ремонтни дейности инфраструктурата на територията на община Пазарджик”.

Строителните дейности са предвидени за изпълнение в населените места от територията на Община Пазарджик, а именно в селата Априлци, Величково, Крали Марко, Овчеполци, Пищигово, Сбор, Цар Асен. Предвижда се благоустрояване на публични пространства чрез полагане на асфалтова настилка, като преди това същите ще бъдат подготвени чрез извършването на съответните изкопи, там, където се налага, ще се извърши прочистване и полагане на необходимата основа от несортирана фракция под асфалтовото покритие, или фрезоване и/или изкърпване.

Пълният обхват на тези дейности, дължими от изпълнителя, както като видове, така и като количества, са подробно описани в количествена сметка, представляваща част от документацията към публичната покана. Целта на настоящата поръчка е подобряване състоянието на пътната инфраструктура в горецитираните населени места от територията на общината. В резултат на изпълнение на поръчката се осигурява достъпна среда и се подобряват условията, при които живее населението и което ползва тази инфраструктура.
Средствата за изпълнението на тези дейности са от общинския бюджет.

Коментари

Остави коментар