Институции Общество

ИГА изпълни проект „В защита правата на човека“

Написано от ПЗИНФО

Приключи изпълнението на проект „В защита правата на човека“, в който Фонд за превенция на престъпността ИГА участва като партньор. Цел на проекта бе подобряване прилагането на международните стандарти за защита правата на човека, провеждане на кампании за повишаване на осведомеността чрез включване на млади хора, както и предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на дискриминация и нарушение на човешките права.

В рамките на проекта Фонд ИГА проведе изследване на тема сексуално насилие в България, чиято цел бе да се събере информация, използвана в провеждането на кампания за повишаване осведомеността за правата на човека в сферата на защитата от сексуално насилие. Бяха предоставени психологически и юридически консултации на 159 души, пострадали от различен вид насилие или с нарушени човешки права от област Пазарджик.

Подадени са 26 искови молби по ЗЗДН, за които са получени ограничителни заповеди. Проведе се обучение с представители на институции от областта, пряко ангажирани с проблеми, свързани с насилието. Психологът на ИГА участва в обучения, фокус групи с младежи и дискусии със студенти. Проведе се и фокус група с настанените в Кризисен център, Пещера.

Проект „В защита правата на човека“ се финансира от Фонд „Активни граждани“ – България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Водеща организация е Фондация „Джендър алтернативи“, а партньори в изпълнението му – Асоциация „Анимус“, Фонд ИГА и Български адвокати за правата на човека.

Коментари