Институции

ИА ГИТ отчете в Пазарджик проект „Повишаване ефективността на контролната дейност”

Пазарджик Резултатите от работата по Проект „Повишаване ефективността на контролната дейност” на ИА „Главна инспекция по труда” бе представена днес в Пазарджик от Екатерина Асенова, началник отдел „Контролна дейност” в Агенцията. Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а общата му стойост е 4 885 850 лева.

 

Екатерина Асенова обясни, че сред основните дейности, осъществени по проекта, е разработване на система за управление на контролната дейност, в резултат на което се предоставят три нови вида услуги. С електронен подпис може да се подаде декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ, да се подаде уводемление, напр., при наемане на непълнолетни лица. По електронен път може да се получи разрешение или отказ за прекратяване на трудови правоотношения с лица, които са под специална закрила, може да се отбита положен извънреден труд, да се прегледа регистъра с разпореждания за прекратяване на трудови договори и др. Осигурен е и свободен достъп до публичните регистри като справките могат да се направят през интернет портала на ИА ГИТ.

Сред основните дейности, осъществени по проекта е разработването на система за управление на контролната дейност. В резултат се предоставят три вида нови услуги. Електронно-административните услуги дават възможност при наличието на електронен подпис да се подаде декларацията по член 15 от ЗЗБУТ, да се подаде уведомление, при липса на промяна в обстоятелствата, а също и при намерение за наемане на работа на непълнолетни лица. По електронен път да се получи разрешение или отказ за прекратяване на трудови правоотношения с лица, които са под специална закрила. Освен това сред електронните услуги е и възможността за отчитане на положен извънреден труд, за преглед на регистъра с разпореждания за прекратяване на трудови договори и други. Осигурен е и свободен достъп до публичните регистри като справките могат да се направят чрез интернет портала на "Главна инспекция по труда", обясни Асенова. Тя допълни, че подобен вид услуги ще се развиват и надграждат и след приключване на проекта. Директорът на Областна инспекция по труда Васил Мезов също отчете предимствата на електронно-административните услуги. Особено отчетливо било предимството им когато сроковете са малки, а документите, напр. Декларациите по чл. 15, са много.

Коментари