Общество

Близо 16 500 деца са напуснали училище през учебната 2015/2016 година

16 400 деца са напуснали училище през учебната 2015/2016 г. През учебната 2016/2017 година в детски градини са записани 224.4 хил. деца, или с 3.3% по-малко в сравнение с предходната година. Завършилите средно образование през 2016 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 24.4 и 20.6 хил. ученици. Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2016/2017 година са 249.9 хиляди, показват данните на НСИ.

 

Към 31.12.2016 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 738 лица, от които 503 чужди граждани. Към 1.12.2016 г. в страната функционират 1 894 самостоятелни детски градини с директор, или със 108 по-малко в сравнение с предходната година. В тях са записани 224.4 хил. деца, от които 116.2 хил., или 51.8%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 3.3%. Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване , за учебната 2016/2017 година е 79.4%, или с 1.6 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2015/2016 година. Средният брой деца в една детска градина за страната е 118, като за градовете е значително по-голям – 157, а за селата – 59. Една група се формира средно от 23 деца, съответно – 25 в градовете и 19 в селата. Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 19.9 хил., като в сравнение с предходната учебна година намалява с 511 души, или с 2.5%. Детските учители са 18.7 хил., или 94.5% от педагогическия персонал. През учебната 2016/2017 година в страната функционират 93 лицензирани частни детски градини, или с 1 повече от предходната година. Те са посещавани от 3 838 деца, или 1.7% от записаните в детските градини. Към 1.10.2016 г. учебни занятия се водят в 1 990 общообразователни училища , от които 145 начални, 1 291 основни, 4 прогимназии, 128 гимназии и 422 средни училища (СУ). В сравнение с предходната година общообразователните училища намаляват с 24 поради закриване или преобразуване. Учениците са 605.7 хил., от които 100.5 хил. са записани в училища в селата. В сравнение с предходната учебна година учениците в тази образователна програма се увеличават с 3.5 хил., или с 0.6%. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 22 ученици. През учебната 2015/2016 година 16.4 хил. ученици са напуснали общообразователните училища, от които 14.3 хил. в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина – 7.4 хил., или 45.0%, следван от дела на напуснали по семейни причини – 5.8 хил., или 35.6%, и на напусналите поради нежелание да учат – 10.5%. През 2016 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 47.8 хил., а средно образование – 24.4 хил. ученици. Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 83.1%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език – 91.3%. Учителите (вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2016/2017 година са 47.9 хил., или с 2.6 хил. повече в сравнение с предходната година. От тях 93.6% са с високо образование (завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“), 5.8% са завършили „професионален бакалавър“ или еквивалентна в миналото степен и 0.6% са със средно образование. В учителската професия преобладават жените, които съставляват 85.0% от общия брой на учителите. Към 1.10.2016 г. в страната функционират 75 частни общообразователни училища, от които 8 начални, 31 основни, 22 гимназии и 14 средни училища (СУ). В тях са записани общо 8 493 ученици, или 1.4% от общия брой на учениците в общото образование. През учебната 2016/2017 година в училищата и паралелките за деца със специални образователни потребности учат общо 3.2 хил. деца, или с 5.4% по-малко в сравнение с предходната учебна година. За тяхното обучение и възпитание полагат грижи 738 учители специалисти и 267 възпитатели. Професионалното образование и обучение през учебната 2016/2017 година се осъществява в 22 училища по изкуствата, 24 спортни училища, 373 професионални гимназии и 35 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 131.4 хил. и в сравнение с предходната учебна година намалява с 4.1 хил., или с 3.1%. В професионалното образование преобладават момчетата, които са 60.0% от общия брой на учениците в тази образователна степен. В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучаващи специалности в областите „Технически науки и технически професии“ – 28.5%, следван от този на учениците в „Услуги за личността“ – 17.7%. В програмите за придобиване на втора степен професионална квалификация водещи са областите „Технически науки и технически професии“ (25.4% от учащите) и „Услуги за личността“ (24.2%). През настоящата учебна година учителите в професионалните училища са общо 11.5 хил., като 94.8% от тях са с придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър“ или „магистър“. През 2016 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища, професионалните гимназии и професионалните училища с диплома са завършили 20.6 хил. души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи: 1 011 ученици са получили първа степен професионална квалификация в професионалните училища и паралелки с прием след VI, VII и VIII клас; Втора и трета степен професионална квалификация през 2016 г. са придобили съответно 2.9 хил. и 13.1 хиляди; 711 ученици са придобили четвърта степен професионална квалификация в професионалните колежи с прием след завършено средно образование. През учебната 2016/2017 година 1 265 ученици се обучават в 46 частни професионални училища, което е 1.0% от всички ученици в професионалното образование. В програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение (ЦПО), професионални гимназии и професионални колежи са записани 11.0 хил. лица на възраст 16 и повече години. По степени на професионална квалификация разпределението им е: първа степен – 5.9 хил., втора степен – 2.8 хил., трета степен – 2.3 хил., и четвърта степен – 36 души. TV+

Коментари