Общество

Воден цикъл за 40 милиона в Пазарджик

Пазарджик Проектът за воден цикъл в Пазарджик ще стартира след няколко месеца.

Община Пазарджик вече е внесла за одобрение окончателен вариант на подготвени идейни проекти за Разширение на Пречиствателна станция за отпадни води/ПСОВ/ за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор и Рехабилитация и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Пазарджик. Идейните решения са съгласувани с експерти на Министерството на околната среда и водите на проведени работни срещи, но съгласно клаузите на Договора за безвъзмездна финансова помощ на одобрение подлежи цялостният проект.

Обхватът и индикативните стойности на обектите по инвестиционния проект са както следва:

Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор

Стойност на инвестицията – 5 956 390,81 лв. без ДДС

Местоположение: разширението ще се извърши на площадката на съществуващата ПСОВ в землището на село Мирянци, местност „Чамур Тарла”.

Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа на гр. Пазарджик

Обща дължина 20760 м.

Стойност на инвестицията 28 372 296,43лв. без ДДС

Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа на гр. Пазарджик

Обща дължина 16077 м.

Стойност на инвестицията 5 532 892,92 лв. без ДДС

Местоположение: по улиците, по които се подменя или изгражда канализационна мрежа.

Обща стойност на инвестицията в лева без ДДС – 39 861 580,016 лв.;

Коментари

Остави коментар