Институции

Велинград на бунт: „За“ и „Против“ добива на волфрам край курорта

Велинград

 

Велинград скача на бунт срещу възможността край курорта да се добива волфрам. Недоволство има и в съседната община Ракитово. Десетки групи против разработване на находище „Грънчарица” набират сила в социалните мрежи. Всички хотели в СПА столицата на Балканите събират подписи против отварянето на мината. Велинградчани и приятелите на Велинград са готови на протести, докато инвеститорът не се откаже от намеренията си. Местните жители и туристите искат региона да се развива като туристически център. По-надолу ще прочетете статия на велинградския вестник „Темпо”, която касае докладът по ОВОС и част от становищата:

Ноември ще мине под знака на двете обществени обсъждания по инвестиционното предложение на “Ресурс 1” АД за мина за добив на волфрам в местността “Грънчарица”. Обсъжданията ще се проведат в на 27 ноември в Кръстава и на 28 ноември във Велинград.

Изготвеният Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) вече е достъпен за всеки, който се интересува от проблема – на сайта на общината и при главния еколог и на сайта на фирмата.

Основен въпрос на обществените обсъждания е дали ще натежат мненията “за” или повече ще са мненията “против” бъдещия добив на волфрам. С това ще трябва да бъде съобразено решението на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пазарджик, която е натоварена с голямата отговорност да даде зелена светлина или да спре рудодобива в намиращата се на 22 км от Велинград и в непосредствена близост до село Кръстава местност Грънчарица.

Тук е мястото да припомним, че именно решението на РИОСВ – Пазарджик преди години сложи край на проекта за зимен спортен център “Сютка” и по този начин сериозно повлия върху икономическото развитие на двете общини Велинград и Ракитово и поминъка на местното население. Сега отново експертите на РИОСВ ще вземат решение, което ще има огромно значение за бъдещето на Велинград и региона – дали ще продължим да се развиваме като една от най-успешните туристически дестинации в България със съхранена природа, минерални извори и чист въздух или ще бъде открита волфрамова мина с всички произтичащи от добива и прераобтката на руди последици за водите, почвите, въздуха, транспорта и др.
Вече има внесени официални становища.

Ето накратко заявените към момента позиции:


ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ВЕЛИНГРАД И НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ КЪМ БАН: Двете институции имат тежката дума по частта в доклада, която се отнася до културно-историческото наследство. На територията на бъдещата мина са регистрирани голям брой движими и недвижими архитектурни обекти и културни ценности с национално значение. Според специалистите данните в ДОВОС са непълни и не съответстват на Архитектурната карта на България, според която в района на Кръстава и Грашево има 20 архитектурни обекта. Не е посочено кои от тях ще бъдат пряко или непряко засегнати от дейностите по добив и преработка на рудата. Не са ясно разписани задълженията на инвеститорите, свързани с опазването на обектите на културното наследство. От Националния археологически институт подчертават, че законът изисква задължителни предварителни археологически проучвания върху цялата територия на инвестиционното предложение. Преди началото на неговата реализация тези проучвания трябва да се възложат на оторизирана институция, за да има пълна и точна информация за съществуващите обекти и находки с точната тяхна локализация. Такава институция е Исторически музей – Велинград, който е предложил на инвеститорите срок и план-сметка за извършване на архелогическите проучвания. Становищата са подписани от директора на Исторически музей – Велинград Снежана Велева и директора на НАИМ – София доц. д-р Людмил Вагалински.


СДРУЖЕНИЕ “ЗЕЛЕН АЛИАНС” СОФИЯ: Становището на сдружението гласи, че е целесъобразно РИОСВ – Пазарджик да одобри инвестиционното предложение на “Ресурс 1”, като се спазят отразените в ДОВОС препоръки за отстраняване и ограничаване на негативните въздействия върху околната среда. Според екоактивистите бъдещият подземен рудодобив не е свързан с химическо замърсяване на ландшафта. Становището е подписано от зам.-председателя на сдружението Васко Йотов. (В “Зелен алианс” участват еко-организации и експерти, които са се обединили в сдружение, за да дават становища по важни екологични проблеми. Публично заявената позиция на членовете му е да се търси баланс между опазването на околната среда и достоен живот на хората, затова често изразените от тях становища са в полза на инвеститорите – бел.ред.)


“ВКТВ” ЕООД ВЕЛИНГРАД: Общинската фирма е внесла лаконично отрицателно становище, което мотивирано с решенията и протестната декларация на принципала – Общински съвет Велинград и със становището на кмета на община Велинград от 25 август 2014 г., което също е против отварянето на волфрамовата мина.


БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ – БЛАГОЕВГРАД: Дирекцията дава две становища по ДОВОС, подписани от директора Чавдар Молов, като и двете са положителни. Първото становище касае подземното водно тяло, което попада в обхвата на инвестиционното предложение. Експертите са на мнение, че няма риск от прекомерно черпене на водни количества за рудника и че запазването на добрия химически състав на подземните води се гарантира от заложените мерки за предотвратяване на възможното изтичане на руднични води в процеса на работа. Няма насочване на отпадни води от рудника към подземните водни тела, а извеждане на рудничните води, които след очистка в пречиствателна станция ще се заустват в река “Грънчарица”. С едно изречение е посочено, че дейността няма да доведе до негативно въздействие върху подземните водни тела и минералните води във Велинград. Второто становище на Басейнова дирекция – Благоевград е за река “Чепинска” и притоците от изворите до устията на реките “Абланица” и “Хремчица”. Пречиствателната станция трябва да гарантира нивото на очистването на водите от рудника, което да отговаря на стандартите за качество на води за питейно-битово водоснабдяване. Отбелязано е, че площадката за минни отпадъци е в непосредствена близост с терасата на река “Грънчарица”, като са предвидени мерки за изолиране на депото, за да няма инфилтрация.


РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Пазарджик: В становище от две изречения, подписано от директора д-р Фани Петрова, Регионалната здравна инспекция дава положително становище по ДОВОС за бъдещата волфрамова мина.


БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ: В становището директорът Никола Кърнолски сочи, че компетентен орган по отношение подземните води е Басейнова дирекция – Благоевград.


БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ МЕТАЛУРГИЧНА ИНДУСТРИЯ – СОФИЯ: Националната представителна организация на производителите от черната и цветна металургия с изп. директор Политими Паунова дава положително становище. Според бранша инвестиционното предложение на “Ресурс-1” е изключително полезно за страната, тъй като ще осигури ценни волфрамови руди. Специалистите подчертават, че основна цел на световната икономика е разумното използване на земните ресурси, съчетани с мерки за опзване на околната среда и грижа за човешкото здраве. Минната индустрия изцяло променя своя облик благодарение на използваните нови технологии, които намаляват риска и вредните последствия от добива и преработката на руди. Асоциацията посочва, че бъдещата волфрамова мина ще разкрие 210 работни места – 163 за работници и 47 за инженерен и експертен персонал, като са предвидени всеобхватни, отговорни и надеждни мерки за управление на риска.


РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ПАЗАРДЖИК: В краткото становище, подписано от директора Костадин Гогов, е записано, че от картния материал в ДОВОС не става ясно къде ще е заустяването на отпадните води и откритото водохващане и дали те ще засегнат горски територии. РДГ дава положителна оценка на ДОВОС.


РИОСВ – ПАЗАРДЖИК: Становището на РИОСВ с директор Костадин Гешев по доклада за ОВОС е положително.


ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД: На 25 август 2014 г. кметът на общината Иван Лебанов излезе с отрицателно становище във връзка с отварянето на волфрамова мина. Позицията на общината е съобразена с приетата стратегия за развитие на туризма и с намеренията за рестарт на проекта “Сютка”. /Темпо/

Коментари

Остави коментар