Институции

Възстановена е дейността на Областния съвет по опазване на горите, дивеча и рибата

Пазарджик

По инициатива на зам. областния управител Стефан Мирев, Регионалният консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата в област Пазарджик проведе първото си заседание след двегодишно прекъсване.

Членове на съвета са ръководители на държавни институции, представители на общините, а на първото заседание за 2015г., за членове бяха приети и директорите на 14-те Държавни горски и ловни стопанства на територията на област Пазарджик, както и представител на Южноцентрално държавно предприятия гр. Смолян, което стопанисва държавните горски територии в четири административни области- Смолян, Кърджали, Пловдив и Пазарджик.

Определеният вече горещ телефон за подаване на сигнали за корупция 089 704 81 62 ще бъде разпространен на видни места във всички горски и ловни стопанства в областта. Част от съвместната дейност на Регионалния съвет по охрана на горите и Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, е участието на упълномощен член в публичната част на търгове и конкурси, възлагани по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

По време на заседанието бе взето решение  да бъдат извършвани  съвместни проверки от РДГ, Областна инспекция по труда  и Държавна автомобилна инспекция Пазарджик, по отношение на спазване на трудовото законодателство, безопасни условия на труд и движението на МПС, собственост на фирмите превозващи дървесина. Служителите на ОДМВР също ще бъдат включвани в мобилните групи извършващи внезапни проверки при подаден сигнал.

Коментари

Остави коментар