Институции

Трудовите инспектори са разследвали 15 злополуки

Пазарджик

Под председателството на зам. областният управител Гинче Караминова и във връзка със световния ден за безопасност на труда, който се отбелязва на 28 април, днес в областна администрация Пазарджик се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд.

Основна тема на заседанието бе динамиката на трудовия травматизъм в област Пазарджик и реализираната контролна дейност от Дирекция „Инспекция по труда” Пазарджик през 2014г. Информацията бе представена от директора на Дирекция „Инспекция по труда” Пазарджик, инж. Васил Мезов.

При проверките през 2014 г. са констатирани 8 064 бр. нарушения, 4897 бр. от тях са по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ),    3159  нарушения по Кодекса на труда,  15 бр. по Закона за насърчаване на заетостта и 3 бр. нарушения по Закона за държавния служител.

Нарушенията по ЗБУТ свързани с вътрешно фирмената организация на дейността по безопасност и здраве при работа:

·    2429 бр. свързани с инструктажа и обучението, вътрешно фирмената документация и др.

·  1720 бр. нарушения свързани необезопасено производствено оборудване, неосигурена защита от ел. ток при директен и индиректен допир.

·     749 бр. нарушения по хигиената на труда – липса на актуални измервания на факторите на работната среда, по санитарно-битовото обслужване на персонала и др.

Нарушенията по КТ:

· 450 бр. свързани с възникването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения,

·   255 бр. нарушения по работното време,

·   394 бр. нарушения – неизплащане на трудовите  възнаграждения  в уговорените  срокове,  не  плащане  на допълнително трудово възнаграждение за професионален опит и трудов стаж, за нощен, извънреден труд и за работа през дните на официални празници и др.

 През 2014 г. са констатирани 143 бр. нарушения без трудови договори при 127 през 2013 г.

При извършените проверки са предприети 7 959 бр. принудителни административни мерки,   дадени   са   7 900 бр.   задължителни   за   изпълнение предписания,   спрени   от експлоатация са 51 машини и съоръжения,  отстранени от работа са 7 работници – не инструктирани по безопасност   и   здраве   при   работа   или   без   необходимата   правоспособност и  квалификация. Подадени са 4 сигнали до прокуратурата.

През отчетния период са съставени 279  акта за установяване на административни нарушения, от които 15 акта за неизпълнени предписания, 215 за нарушения на нормите регламентиращи трудовите правоотношения, 54 акта по ЗЗБУТ. Влезли в законна сила са 299 бр. наказателни постановления на обща стойност 192 хил. лв., среден размер на глобата е 682 лв.

Съставените актове по Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ са най-често във връзка с липсата на изискваща се документация, свързана със ЗБУТ, непроведен инструктаж или обучение, нарушения по вътрешно нормативните актове, експлоатация на необезопасени машини и съоръжения, неосигурена защита от електрически ток при директен и индиректен допир и др.

От началото на годината до момента Инспекцията е извършила 454 бр. проверки при планирани 448 бр., от които 108 бр. последващи проверки. Инспекторите са участвали в разследването на 15 трудови злополуки.

Планът за работата на Инспекцията през тази година е структуриран в 10 мерки, по които се предвижда да бъдат реализирани над 800 проверки. Акцент в предвидените мерки е поставен върху подобряването на количествените и качествените аспекти на инспектирането на труда, систематично и последователно търсене на административно наказателна отговорност от нарушителите на трудовото законодателство и постигането на разумен баланс в контрола на предприятия с висок производствен риск и по законността на трудовите отношения.

Коментари

Остави коментар