Общество

Софийски консорциум е изпълнител на проект за управление на резерватите в пазарджишко

Пазарджик Консорциум „Призма-Нишава”, София е определен от РИОСВ – Пазарджик, след процедура за възлагане на обществена поръчка, за изпълнител на услуга по проект

„Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката”, съобщиха от екоинспекцията. Договорът е подписан от директора на РИОСВ Костадин Гешев и представляващия Консорциума Божидар Стойков. Негов предмет е „Разработване на планове за управление на всеки един от четирите резервата „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката” в териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик. Стойността на договора е 168 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение – 30.09.2014 г.

След разработването на плановете за управление РИОСВ ще получи обстойна информация за състава и състоянието на горите, на флората и фауната в резерватите, уточняват от екоинспекцията. Ще се установят процесите, които се развиват в екосистемите, ще се проучат възможностите за развитие на туризъм с оценка на рисковете, ще се постигне оптимизация на управлението им. Данните ще бъдат обществено достъпни.

Проектът е одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, а основната му цел е опазването и устойчивото управление на четирите резервата.

Коментари

Остави коментар