Институции

Снежана Стоянова застава начело на съда в Панагюрище

София, Панагюрище

Снежана Стоянова вече е начело на Районен съд – Панагюрище. До момента Снежана Стоянова беше съдия при Районен съд – Панагюрище, а преди това – прокурор при Районна прокуратура – Пазарджик.

Изборът на административен ръководител на съда в Средногорския град се проведе на последното заседание на Висшия съдебен съвет на 29 април. Решението на ВСС гласи: „След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 20 гласа „за”, 0 „против”, 2 „въздържали се” и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Снежана Василева Стоянова – съдия в Районен съд-гр.Панагюрище, с ранг „съдия в АС”, на длъжността „административен ръководител – председател” на Районен съд-гр.Панагюрище, с ранг „съдия в АС”.

Коментари

Остави коментар