Общество

Ще обучават служители на Областна администрация по проект

Пазарджик В Пазарджик се проведе встъпителната пресконференция по проект „Повишаване квалификацията на служителите в Областна администрация Пазарджик”.

 

 

Проектът е одобрен по Оперативна програма „Административен капацитет” по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, Договор за БФП № ЦА 12-22-31/03.06.2013 г.

Бенефициент е Областна администрация Пазарджик. Общата стойност на Проекта е 67 474 лв.

Дейностите по проекта включват обучения за служителите на администрацията по различни теми. Изграждане на умения по екипна ефективност и работа с малцинствени групи и хора в неравностойно положение.

Една част от обученията са предвидени в каталога на Института по публична администрация и са за придобиване на комуникативни умения на английски език. Стратегически мениджмънт в държавната администрация, изграждане на делови умения за участие в работни срещи, дискусии и посещения.

Обученията ще бъдат водени от университетски преподаватели. 

Коментари

Остави коментар