Институции

Съдът отряза прокуратурата за „Зоната на здравето“

ПазарджикАдминистративен съд Пазарджик отхвърли протеста на Окръжна прокуратура срещу решение №8 на ОбС за продажбата на Зоната на здравето. Решението на ситипарламента за имота с площ от 27 847 кв.м е от 30 януари 2014 г.

С него е дадено съгласие за откриване на процедура за продажба „по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот, невлючен в имуществото на общински търговски дружества, които се използва за стопански цели, а именно поземлен имот с идентификатор 55155.508.747 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ведно с построените в него сгради, като е овластен кмета на общината да проведе съответните процедури”.

С протеста прокуратурата прави искане решението да бъде обявено за нищожно или да бъде отменено като незаконосъобразно. В решението си съдът припомня, че процесните имоти са обявени за частна общинска собственост, което решение също е оспорено пред съда, като съдебното производство все още не е приключило.

Оспорването не спира изпълнението на общия административен акт, се казва в решението.„…налице е решение на Общинския съвет, с което е променен характерът на собствеността от публична в частна, като независимо, че това решение не е влязло в сила, същото подлежи на предварително изпълнение, т.е. допустимо е да се приемат актове като процесния, с които се открива процедура, свързана с продажба по реда на ЗПСК на имота.”

Административен съд – Пазарджик отхвърля като неоснователен протеста на Окръжна прокуратура Пазарджик и я осъжда да заплати на ОбС разноските по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Коментари

Остави коментар