Институции

Поставят на обсъждане визията на „Зоната на здравето“

На 25 февруари 2014 година (сряда) от 11.00 часа в пленарната зала на Общинския съвет – Пазарджик(гр. Пазарджик, бул. „България“ №2)ще се проведеобществено обсъжданепо проект„Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO0011/5-02/2012/024,финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е осигуряване на подкрепа за устойчиво и интегрирано развитие на град Пазарджик чрез разработване на готови (зрели) проекти в пълна степен на проектна готовност за социалната зона и зоната с публични функции с висока обществена значимост, с които община Пазарджик, като конкретен бенефициент ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства по линия на ОП „Региони в растеж“ през следващия програмен период за 2014г. – 2020 г.

В рамките на  обсъждането ще бъдат представени по две обемно-пространствено решения за следните обекти на интервенция:

1. Изграждане на зона за отдих и рекреация – „Зона на здравето”

2. Изграждане на зона за отдих и рекреация и изграждане на пешеходен мост (между Зоната на здравето и парк Острова).

Изборът на идея ще  се извърши в процес на обсъждане въз основа на представени по 2 варианта на обемно-пространствено решение. Обемно-устройственото проучване има за цел да адаптира бъдещото архитектурно решение към решението на подробния устройствен план в съответствие с регулационното отреждане и режима на устройство и застрояване. 

Този документ е създаден в рамките напроект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик”, който се осъществяав с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Коментари

Остави коментар