Институции Общество

Популярна пазарджишка верига магазини под ударите на строителния контрол

26 нарушения на разпоредбите на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и 51 на санитарно-хигиенните норми и нормите за пожарна безопасност установи Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ след извършените проверки на общо 421 обекта, от които 48 многофункционални търговско-развлекателни комплекси /МОЛ/ и 373 магазини от големи търговски вериги за хранителни стоки, техника и други на територията на цялата страна.

 

Извършените проверки са в периода от 02.12.2013 г. до 13.12.2013 г. и са в изпълнение на разпореждането на министъра на инвестиционното проектиране арх. Иван Данов.

Днес, 21.12.2013 г., в отговор на получения доклад с данните за незаконосъобразни преустройства на обекти в нарушение на действащите разпоредби на ЗУТ (включително пристроявяне и надстрояване към въведени в експлоатация търговски обекти), министър Данов издаде ново разпореждане до началника на ДНСК арх. Николай Христов да бъдат незабавно предприети законовите действия по реда на чл.224 и 224а от ЗУТ: за обектите в нарушения да бъдат издадени заповеди за забрана достъпа до строежите или на части от тях, които са изпълнени в отклонение или без строителни книжа.

Ако се констатират незаконни строежи, да се пристъпи към съставянето на констативни актове в съответствие с разпоредбите на ЗУТ и актове по ЗАНН на виновните длъжностни лица, се казва в писмото на министър Данов. За сградите, в които са констатирани видими пукнатини, дефекти и деформации незабавно да бъде разпоредено на собствениците им под контрола на общинските администрации (по реда на чл.195 от ЗУТ) да изготвят необходимите конструктивни обследвания. Кметът на общината трябва да издаде заповед, с която да задължи собственика в определен срок да предприеме необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване на сградата.

В комисиите за оглед на обектите освен експерти на ДНСК бяха включени и представители на Регионалните здравни инспекции, на Областните дирекции на „Пожарна безопасност и защита на населението“ и на Общински администрации.

Проверките обхванаха ползването на обектите, съобразно издадените  документи за въвеждане в експлоатация, извършените промени на сградите в конструктивно и функционално отношение след въвеждане в експлоатация – наличие на видими изменения в конструкцията на сградите и носещите конструктивни елементи, както и по отношение на нормите за пожарна безопасност, наличието и спазването на утвърдени план-схеми за евакуация на служители и посетители на обектите при възникване на бедствени и аварийни ситуации,.

Нарушенията по ЗУТ най-често се изразяват в изградени пристройки и надстройки към обектите и извършени преустройства на помещения без изискващите се строителни книжа. Например:

В Пазарджик към двата супермаркета ТАРИТА са констатирани пристройки с площ едната около 280 кв. м., другата с 314 кв. м., извършени без строителни книжа.

В Бургас към РУМ Младост е констатирана надстройка от два апартамента, също без строителни книжа.

Във Велико Търново в двуетажната сграда на Билла, магазин на две нива е преустроен на два самостоятелни магазина – чрез затваряне на вътрешно стълбище, изграждане на подова конструкция, без за това да са издадени необходимите строителни книжа. В същия град в обслужваща сграда на МОЛ е извършено преустройство, без строителни книжа, като достъпа до новия обект се извършва по необезопасено аварийно стълбище, без парапети.

В МОЛ на Цариградско шосе в София е извършено преустройство и промяна на предназначението на част от фоайе, за което е съставен констативен акт за забрана ползването.   

Тези преустройства и смяна на предназначенията без необходимите строителни книжа и въвеждане в експлоатация са предпоставки и могат да доведат до възникване на аварии и да застрашат здравето и живота, както на посетители така и на служители и работещи в съответния обект. 

В някои случаи, е установено наличие на корозия по стоманените конструктивни елементи и пукнатини в ограждащи зидове (Например, в търговска къща „Сакар“ и РУМ „Велека“ в гр. Бургас.)

В супермаркет „Пикадили-4“, в ж.к. “Вл.Варненчик“, Варна, са констатирани пукнатини в източната част на сградата.

В търговски комплекс „Астра“, в Шумен са констатирани видими пукнатини по стени и нарушена мазилка от течове в сутерена. За тези два случая  е изискано да се направи обследване на конструкцията на сградата за установяване на причините за възникването на пукнатините и тяхното отстраняване.

В Градския универсален магазин в Перник са констатирани пукнатини в зидовете в административната част, в резултат на земетресението през май 2012 г. Ще бъде дадено разпореждане за извършване на обследване на конструкцията на сградата.

Установено е и ползване на отделни обекти, без същите да са въведени в експлоатация по установения от закона ред. Такива са бект в гр. Гоце Делчев и магазин „Буратино“ в Благоевград, както и споменатия вече случай в МОЛ-а на Цариградско шосе  в София.

За тези случаи, както и за други такива са съставени констативни актове и ще се пристъпи към забрана ползването на тези обекти.

            За всички случаи, в които са нарушени изискванията на ЗУТ, органите на ДНСК ще предприемат съответните законосъобразни действия.

Установени са и нарушения относно пътищата за евакуация и бързо освобождаване на сградите в случай на авария. Има направени такива констатации, например, за супермаркет от веригата СБА в гр. Дулово и Пени маркет в Козлодуй.

В някои от случаите не са доказани необходимите осветености при евакуационното осветление. Такива са констатирани в Супермаркет „Лидл“ и Техномаркет в Силистра. За тези несъответствия са връчени предписания от органите на Пожарна безопасност и защита на населението.

Във връзка със сигнали от журналисти и публикации в медиите, от служители на Централно управление на ДНСК бяха направени внезапни проверки в магазините на „Билла“ в Младост 1 и Младост 4, както и на  Многофункционален търговски комплекс „Сердика център София.

И в трите случая не са установени нарушения на конструкцията.

Резултатите от проверката продължават да се анализират задълбочено и ще се пристъпи към конкретни действия за отстраняване на констатираните нередности и отклонения. Основният извод от констатациите на органите на ДНСК е, че очевидно сградният фонд в страната е проблемен и е наложително проверките да продължат, като обхаванат и други обществени обекти с масов достъп на хора.       

Пресцентър на Министерство на инвестиционното планиране

Коментари

Остави коментар