България

Пет акта за нарушения са издадени от РИОСВ през декември

Пазарджик През дeкември 2014г. експертите и специалиститена РИОСВ-Пазарджик извършиха 82 проверки в 69 промишлени обекта в региона. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 35 предписания. Съставени са пет акта на юридически лица.

За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без разрешително е съставен акт по Закона за водите на „Еко Медет“ЕООД. На собственик на сушилня за дървен материал в гр. Брацигово е съставен акт по ЗУО – за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. За неизпълнено предписание и неизпълнение на условия в комплексните разрешителни, на „Панагюрска медна компания“ООД и „Дуропак Тракия”АД са съставени три акта по Закона за опазване на околната среда /ЗООС/.

През декември директорът на РИОСВ издаде четири наказателни постановления на обща стойност 10 000 лв. На „Биовет”АД, гр. Пещера и „Пако”АД, гр. Пазарджик са наложени имуществени санкции от 3 000 лв. по Закона за водите -за изпускане на отпадъчни води със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения в разрешителните за заустване на тези обекти. Санкция от 2 000 лв. по Закона за водите е наложена за същото нарушение на „БДЖ” ЕООД-ППП-Пловдив. За заустване на отпадъчни води без разрешително, на „Елмет” ЕООД, с. Баня, община Панагюрище е наложена имуществена санкция от 2 000 по Закона за водите.

Коментари

Остави коментар