Общество

Панагюрският кмет отчете изпълнението на проектите

Панагюрище Кметът на община Панагюрище Никола Белишки представи пред местния парламент изпълнението на големите инвестиционни проекти на територията на града – „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектора гр. Панагюрище, община Панагюрище”, „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”, „Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот” и „Панагюрище – столица на свободата”. 

По изпълнение на „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектора гр. Панагюрище, община Панагюрище”, градонаалникът поясни, че основните дейности по изпълнение на проекта са подмяната на канализацията и изграждането на пречиствателната станция за отпадни води, а изграждането на водопровода е съпътстваща дейност. Цялостно възстановяване на пътната настилка на улиците в града няма да се прави, а само на местата на интервенция. До този момент проектът се изпълнява по предварително изготвения линеен график, като регулярно се правят ежеседмични работни срещи с изпълнителите.

На срещата стана ясно защо на едно и също място се разкопава и засипва по няколко пъти. От фирмата изпълнител уточниха, че според технологията за изграждане на канализационна система първо се поставя основната канализационна тръба, която е на най-голяма дълбочина. На втори етап временно се привръзват съществуващите канали.  Според изискванията на закона следва включването на сградните канализационни разклонения до регулация, след което се правят уличните оттоци, така наречените дъждарки . Накрая се изгражда водопровода, който е на 1.5 метра дълбочина, т.е. над канализацията.

Информация за предстоящи ремонтни дейности, свързани с изпълнението на проекта и временна организация на движението се дава предварително по всички съществуващи информационни канали в града, включително и чрез листовки до живущите по места. По настояване от жителите на Панагюрище, на срещата се взе решение на сайта на общината и в средствата за масова информация да се публикуват карти за етапите на изпълнение на проекта.

Проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”  е на етап открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проекта. Офертите ще се отворят на 20 декември. Обявена е и процедура за избор на изпълнител за извършване на текущ одит при изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”. Офертите ще се отворят на 10 декември 2013 година. Предстои обявяване на обществена поръчка с предмет “Избор на изпълнител за доставка на машини и оборудване по проект: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище” по две обособени позиции: Обособена позиция 1 “Доставка на машини и съоръжения и обучение на персонала” и обособена позиция 2 “Доставка на съдове и техника за транспортиране на разделно събиране на “зелени” отпадъци”. По проекта има избран изпълнител по публичността и визуализацията.

По изпълнението на проект „Панагюрище – столица на свободата”,  на 19 август 2013 година беше открита строителна площадка за реконструкция на къщите музеи Тутева, Лекова, Дудекова и Райна Княгиня и Туристически информационен център в сградата на Исторически музей. Към момента има изпълнение на 70 % ремонти на покриви, дворни места, изградени са тоалетни и подходи за инвалиди, електро и вик инсталациите са подменени, дренажни системи, извършен е ремонт на огради, фасадите на къщите са подготвени за боядисване, извършена е реставрация на дървените части. Предстоят довършителни работи – настилки и озеленяване на дворните пространства, доставка на предвидено оборудване. Проектът приключва на 7 май 2014 година.

Във връзка с изпълнението на проект „Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот“, през месец октомври бе обявена обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на дейностите по инвестиционен проект «Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот». Офертите ще се отворят на 10 декември 2013 година. Предстои обявяването на обществени поръчки за СМР, одит и публичност. Изпълнението на проекта се очаква да стартира през месец май 2014 година.

Коментари

Остави коментар