Институции

Панагюрище и Стрелча с общо депо

Стрелча

В средногорския град представиха проект за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”. Проектът цели, чрезприлагане на интегриран подход, да се осигури  екологосъобразно, икономически ефективно и социално поносимо третиране на битови отпадъци в община Панагюрище и община Стрелча, чрез изграждане на регионална система за управление на отпадъците, съответстваща на нормативните изисквания, като по този начин ще се разрешат трайно проблемите с организацията на сметосъбирането и депонирането на твърди битови отпадъци в двете общини.

Кметът на община Панагюрище Никола Белишки обоснова пред присъстващите необходимостта от изграждането на регионална система за управление на отпадъците за двете съседни общини, като се позова на няколко неоспорими факта. Съществуващите до момента депа за отпадъци са доста отдалечени в километри от общините Панагюрище и Стрелча. Ако трябва да се извозва отпадъка от двете общини там, цената за транспортиране ще е висока, а от там ще е необходимо да се завиши и такса смет за граждани и фирми. С реализирането на проекта в Панагюрище таксата за битови отпадъци ще се задържи в разумни граници. Положителен ефект при изграждането на регионалната система за управление на отпадъците в регион Панагюрище ще даде и включената в изпълнението на проекта рекултивация на старото депо. Битовият отпадък, който ще влиза в регионалното депо ще бъде под постоянен контрол на обем и съдържание.

Белишки припомни, че Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан на 14 декември 2012 година в МОСВ, като през месец декември 2014 година бе подписан Анекс за удължаване на срока до 31 декември 2015 година. Той отбеляза, че предстои подписване на нов Анекс към Договора, отнасящ се до актуализация на бюджета на проекта. Общата стойност на проекта е 18 299 654,65 лв., финансирането от ЕФРР е 14 727 705,13 лв., съфинансирането от Държавния бюджет е 2 599 006,79 лв., а от общините Панагюрище и Стрелча – 972 942,73 лв. До момента получените средства от УО по ДБФП са 11 568 000 лева, които представляват около 70% от общия размер на безвъзмездната помощ.

Дейностите по изграждане на обекта бяха представени от г-н Тони Йорданов, представител на консорциума „РУСО Панагюрище“ ДЗЗД, изпълняващ строителството на регионалната система за управление на отпадъците в Панагюрище. По думите му, от стартиране на строителните работи на 28 август 2014 година до сега строителството е изпълнено на 90 %. Обемът на изградената Клетка 1 обезпечава събирането на отпадъци за период от седем години.

Коментари

Остави коментар