България

Оперативна програма подобрява капацитета в микро, малки и средни предприятия

Към микро, малки и средни предприятия (МСП) е насочена поредната стартирала оперативна програма, информираха от ОИЦ – Пазарджик на нарочна пресконференция. Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентноспособност” стартира процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Процедурата е насочена към:

-Микро, малки и средни предприятия;

-Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие

-Дейността им е насочена в секторите: 1.Високотехнологични и средно високотехнологични производства; 2. Интензивни на знание услуги и 3. Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства.

– да имат като дейност минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти,

– да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три години: за микропредприятие – ≥ 175 000 лв.; за малко предприятие – ≥ 750 000 лв. и за средно предприятие – ≥ 3 000 000 лв.

Водещият показател е числеността на наетия персонал. За микропредприятие това е по-малко от 10 души, за малки предприятия – по-малко от 50 души и за средни предприятия – под 250 души.

Кандидатите трябва да участват индивидуално, а не съвместно с партньорски или други организации.

Допустими кандидати са МСП, които развиват високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, интензивни на знание услуги и нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства. Кандидати, които се намират в процедура по преустановяване или забрана на дейност, или попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията 621/2014 г. не са допустими. За да се избегне припокриване на интервенциите между тази програма и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура не могат да получават микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на община, в която се прилагат някои от мерките на Програмата за развитие на селските райони, или са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 150 000 000 евро, от които Националното съфинансиране е 22 500 000 евро. За микропредприятия заявената финансова помощ е от 100 000 до 500 000 лева, за малки предприятия – 200 000-750 000 лева и за средни – 400 000-1 000 000 лева. Максималният интензитет на помощта за дейността извън Югозападен район за микро и малки предприятия е 70{5096c976179be6c5a378f3ca71010889c012c7db7f7ec4b11baea3e99cce71d3}, а за средни – 60{5096c976179be6c5a378f3ca71010889c012c7db7f7ec4b11baea3e99cce71d3}. В Югозападен район за микро и малки предприятия максималният интензитет на помощта е 45{5096c976179be6c5a378f3ca71010889c012c7db7f7ec4b11baea3e99cce71d3}, а за средни – 35{5096c976179be6c5a378f3ca71010889c012c7db7f7ec4b11baea3e99cce71d3}. Останалият процент е съфинансиране от кандидата.

OIC e forma

Процедурата е с 3 крайни срока за кандидатстване. До 8 юли 2015 г. се приемат документи за нискотехнологични промишлени производства; до 8 септември 2015 г. – за високотехнологични промишлени производства, а до 9 ноември 2015 г. – за интензивни на знание услуги. Продължителността на изпълнение на проектите е не повече от 18 месеца. Целта на процедурата е повишаване капацитета на българските МСП и засилване на експортния потенциал. Допустимите разходи по нея са за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнение на дейностите по проекта, както и за придобиване на дълготрайни нематериални активи. Допустимите дейности са: подобряване на производствените процеси; добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите; разнообразяване на асортимента от продукти и услуги; внедряване на нови технологии. Недопустими дейности са такива, чието изпълнение е стартирало преди подаване на проектното предложение; изпълнени след крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта; които вече са финансирани от други публични източници; закупуване на оборудване втора употреба и т.н. За пръв път подаването на проектните предложения се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляр чрез Информационната система за управление и наблюдение чрез модула „E-кандидатстване” на адрес https//eumis2020.goverment.bg

Коментари

Остави коментар