Институции

ОП“Региони в растеж“ ще осигури близо 60 милиона лева за Пазарджик, Велинград и Панагюрище

Правителството одобри проекта на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Министърът на регионалното развитие и благоустройството получи мандат да изпрати окончателния вариант в Европейската комисия, като се очаква той да бъде одобрен в началото на м. юни 2015 г.

Програмата предвижда инвестиции в рамките на осем приоритетни оси, съдържащи съответни инвестиционни приоритети и индикативни дейности към тях.

Финансовата подкрепа по ОПРР 2014-2020 г. е териториално балансирана. Мерките за устойчиво и интегрирано градско развитие включват подкрепа за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради, инвестиции за обновяване па градска среда и развитие на икономически зони, подобряване на социална, образователна, спортна и културна инфраструктура, както и развитие на интегриран градски транспорт в 39 големи и средни града в България. Сред тях са Пазарджик с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 26 038 757,00 лв., Велинград с 16 043 138,00 лв. и Панагюрище с 14 963 365,00 лв.

Подкрепата за 28 малки града от националната полицентрична система ще се осъществява чрез мерки за енергийна ефективност в жилищни и публични сгради. Изпълнението на секторните политики и инвестициите в съответния сектор ще бъдат подкрепени със средства от хоризонталните приоритетни оси. Сред тези градове е Пещера, която остана в 4 ниво.

Оперативната програма ще осигури близо 1,54 млрд. евро (европейско и национално финансиране) за подобряване на социално-икономическото и териториално развитие, генериране на растеж и заетост в българските региони.

Коментари

Остави коментар