Институции

Обявена е обществена поръчка за строителството на депото

Пазарджик

Община Пазарджик обяви, че е открита процедура по закона за обществените поръчки за извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект: „Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”.

Настоящата обществена поръчка е част от изпълнението на проект „Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”, представен от Община Пазарджик в качеството й на водеща община,заедно с общините Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември. Строителят извършва строително – монтажни работи в изпълнение на инвестиционния проект. Площта за изграждане на новото Регионално депо за не опасни отпадъци – Пазарджик, е 145 504 m2 и включва две нови клетки за депониране на отпадък на обща площ около 95 дка, от които предмет на финансиране е изграждането на Клетка 1 на площ от 53,4 дка.

При изграждането на клетката за депониране се предвиждат преградни диги, дънен изолационен екран, система за събиране и отвеждане на филтрационни води (дренажни колектори, шахти), ретензионен басейн за филтрационни и други потоци отпадъчни води, система за улавяне, отвеждане и третиране на депониен газ, горен изолационен екран, канавки за повърхностни води и др. спомагателни съоръжения.

Като част от регионалното депо ще бъдат изградени още на входно-изходна зона с КПП, електронна автомобилна везна, зона за измиване на сметоизвозващи автомобили на изход, административно-битова сграда, експлоатационен и контролен път, паркинг с 4 паркоместа, резервоар за ПП-нужди, изгребна яма – всички на обща площ около 50 дка. Ще бъдат изградени и зелен пояс и ограда.

 На площадката се предвижда изграждане на необходимите технически съоръжения – помпена станция за осигуряване на необходимия напор на водата за питейно-битови и технологични нужди, както и площадкови водопровод и канализация, площадкови ел. мрежи и електропроводи.

В централната част на площадката, представляваща поземлен имот в землището на с. Ал.Константиново е разположено съществувуващото общинско депо за отпадъци на общ.Пазарджик, в експлоатация от 1962 год. Съгласно извършеното геодезическо заснемане, част от площите за изграждане на Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура са заети с депонирани отпадъци, поради което съгласно работния проект е предвидено отпадъците да се предепонират върху старото депо за отпадъци на общ.Пазарджик.

Общината е обявила обществена поръчка и за осъществяване на строителен надзор по проект: „Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”.

Коментари

Остави коментар