Общество

Общината си взима ВиК-Пазарджик

Пазарджик На извънредна сесия на 30-ти декември общинските съветници на Пазарджик ще разгледат извънредна точка за безвъзмездно придобиване в полза на Община Пазарджик на притежаваните от държавата 6800 дружествени дяла от по 10 лева всеки на обща стойност 68 000 хиляди лева, представляващи 100% от капитала на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – В ЛИКВИДАЦИЯ” ЕООД.

Само преди седмици кметът Тодор Попов се ангажира да прекрати безумната ликвидация на водното дружество и то да стане общинско. С това предложение към местния парламент се вижда края на дългогодишната сага с ликвидирането му.

Вижте и цялата история на ВиК – Пазарджик.

С разпорежданеN 49 на МС от 1971г.   се създава стопанска дирекция „Водоснабдяване и канализация“, като самостоятелно  юридическо лице със   седалище   София, ул.“Узунджовска“N12 и клонове в бившите окръзи   с центрове окръжните градове, които поемат поддържането и експлоатацията на В и К системите на територията на съответните окръзи.

С разпадането на окръзите през 1987г., като основна административно-стопанска единица   и   създаването на областите, и с приемането на Указ 56 от 1989г., се създават предпоставки за образуване на общински предприятия по   В и К. За това спомага и реалната техническа обособеност на В и К системите в границите на територията на всяка община от бившя Пазарджишки окръг.

През 1989-90г. последователно се отделят техническите райони Велинград, Батак, Ракитово и Пещера като общински фирми за поддържане и експлоатация на съответните В и К системи.   През 1991г. Пазарджишкия окръжен съд обявява, че на основание чл.6, ал.1 във връзка с чл.119, ал.2 от ТЗ с решение N 4154/30.09.91г. по ф.дело 3948/91 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Водоснабдяване и канализация“ ООД, със седалище Пазарджик, с предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингова дейност в страната и в чужбина и с капитал 27 652 хил.лева, разпределен в 27 652 дяла по 1 000лв., който като държавно имущество се поема от дружеството, от прекратеното СП“ВиК“-Пазарджик, по баланса му към 30.06.91г., както и другите права и задължения по разделителен протокол.

През 1995г. Пазарджишкият окръжен съд, на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 от ТЗ с решение N 438 от 15.02.95г. по ф.дело N 3948 /91г., вписва промяна за „ВиК“ ЕООД-Пазарджик: увеличава капитала от 27 650 000 лева на 115 990 479 лева.

През м.януари 1997г. с едностранно решение на Община Брацигово, техническият район се отделя от „ВиК“ ЕООД Пазарджик. С взетите решения на Общинските съвети в Белово, Стрелча и Панагюрище и подписаните съвместно разделителни протоколи съответните техническият райони се отделят също и се обособяват като общински фирми по ВиК, след решение на МС за предоставяне на собствеността.

С разпореждане № 125/16.06.1998г. на МС се намалява капитала на „ВиК“ ЕООД – Пазарджик и безвъзмездно се прехвърля правото на собственост върху недвижими имоти на общините Белово, Брацигово, Панагюрище и Стрелча и със Заповед № РД 02-14-66002-14-660 от 29.06.1998 на министъра на МРРБ се намалява капитала на „ВиК“ ЕООД, чрез намаляване дела от 115 990х.лв. разпределени в 11 599 дяла по 10 000 (десет хиляди) лева всеки един на 68 000 хил.лв. разпределени в 6 800 дяла по 10 000 (десет хиляди) лева всеки един. Промяната на капитала е в резултат на изваждане правото на собственост върху недвижимите имоти, машини и съоръжения, съгласно РМС №25/16.06.1998г., съгласно приложение на обща стойност 47 990 хил.лв. Пазарджишкият окръжен съд с Решение №2947/30.11.1998г. по ф.дело №3948/1991г. отразява промяната в капитала. По силата на Закона за деноминацията на лева е извършена пререгистрация на деноминирания капитал с Решение № 1012 от 21.03.2000г. по ф.д. № 3948/91г., като в момента регистрираният капитал на дружеството е 68 000 лева, разпределен на 6800 дяла по 10 лева всеки. Едноличен собственик на капитала е държавата.

С Решение № 635 от 28 март 2003г. Пазарджишкия окръжен съд обявява “ВиК” ЕООД – Пазарджик в Ликвидация. Срокът за приключване на ликвидацията е удължаван, като Дружеството е в Ликвидация и към настоящия момент.

Основната дейност на „ВиК“ЕООД е поддържане и експлоатация на ВиК системи за задоволяване на абонатите с вода с питейни качества за питейно-битови, технологитчи и противопожарни нужди и осигуряване отвеждането на отпадъчните води от населените места до водоприемниците. 

Дружеството обслужва 54 броя населени места в  т.ч.: Община  Пазарджик- 32бр.; Община Септември- 14бр. , Община Лесичово- 7бр. и от община Белово– 1 брой с общо население 167 966 жители в т.ч.: Община Пазарджик 132 828 жители; Община Септември 28 897 жители, Община Лесичово 5 724 жители и от Община Белово – 517 жители.

Коментари

Остави коментар