България

Намаляване на бюрокрацията за трансграничните съдебни решения

Брюксел

Благодарение на новите правила, които се прилагат, предприятията и потребителите ще могат да решават трансграничните си правни спорове по-лесно.

Очаква се това да доведе до годишни икономии в ЕС в размер до 48 милиона евро. Правилата премахват скъпата и времеемка процедура, която понастоящем се прилага 10 000 пъти годишно, за да бъдат признати съдебните решения по граждански и търговски дела в други държави от ЕС.

Такива трансгранични съдебни решения вече ще се изпълняват автоматично в целия ЕС. Освен това потребителите ще бъдат по-добре защитени, когато купуват от търговци извън ЕС, а за предприятията ще има по-голяма правна сигурност, когато осъществяват дейността си на територията на ЕС. С новите мерки ЕС изпълнява обещанието си да намали бюрокрацията и да укрепи единния пазар, за да се насърчи устойчивият икономически растеж.

Следните практически подобрения се прилагат от 10 януари:

Изпълняемо съдебно решение по граждански и търговски дела в една държава членка ще бъде автоматично изпълняемо в целия ЕС. С правилата се премахва тромавата междинна процедура — производството по „екзекватура“. Тази процедура обикновено струва между 2 000 EUR и 3 000 EUR в зависимост от държавата членка, но може да достигне 12 700 EUR, ако се включат разноските за адвокатски възнаграждения, превод и съдебните разноски. По почти 95 % от делата тази процедура е чиста формалност.

От момента на постановяването на съдебно решение в някоя държава членка, кредиторът ще може да го изпълни във всяка друга държава членка, което означава, че предприятията и гражданите ще могат да събират вземанията си по-бързо, по-лесно и безплатно. При изключителни обстоятелства все още ще е възможно съдилищата да спират изпълнението на съдебното решение, например ако съдът в другата държава членка е нарушил правото на справедлив съдебен процес.

Потребителите и работниците ще бъдат по-добре защитени в правни спорове с участието на държави извън ЕС. Понастоящем потребителите често не могат да упражнят правата си, когато купуват стоки от търговци, намиращи се в държава извън ЕС, които обаче продават стоките си в държава — членка на ЕС. С новите правила в целия ЕС по такъв спор потребителят ще има достъп до съдилищата в държавата, в която пребивава, като няма да е необходимо да сезира съдилищата на държавата извън ЕС. Новите правила също така ще дадат възможност на работниците в ЕС да започват съдебни производства срещу работодателите си, които се намират в държава извън ЕС, в съдилищата на държавата членка, където обичайно работят.

Правната сигурност за споразуменията за избор на съд между предприятията ще нарасне. В миналото споразуменията за избор на съд можеха да бъдат заобикаляни чрез отнасянето на спора до съда на друга държава — членка на ЕС (а не до избрания съд), с цел забавяне на решаването на спора. Новите правила слагат край на такива злоупотреби, като осигуряват на избрания съд предимство в случай на паралелни производства.

Коментари

Остави коментар