Общество

Наказателни постановления и актове за нарушения от РИОСВ през ноември

Пазарджик Шест акта за нарушения на екологичното законодателство са съставили експертите на РИОСВ – Пазарджик през месец ноември, съобщиха от екоинспекцията. Извършените проверки са 68 в 59 обекта. Дадени са 63 предписания.

За нарушение на индивидуалните емисионни ограничения по показател неразтворени вещества е съставен акт по Закона за водите на „Биовет“ АД, гр. Пещера. Във връзка с неизпълнение на условия в издаденото Комплексно разрешително е съставен акт на „Дуропак Тракия“ АД – предприятие за производство на хартия и велпапе в с. Главиница, община Пазарджик. За нарушения на Закона за управление на отпадъците са съставени четири акта. Два са за неизпълнени предписания – за почистване на замърсен с отпадъци терен и възстановяване качествата на земеделската земя в м. „Соколски път”, община Пещера и за неподадено заявление за издаване на разрешително за дейности по третиране на отпадъци. Актове са съставени на две юридически лица за неводена отчетност на отпадъците и за нереализирани налични количества отпадъци от черни и цветни метали и непредприети мерки за почистване на площадката.

През ноември директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде две наказателни постановления на обща стойност 11 000 лева. Имуществена санкция от 10 000 лева е наложена на „Свиком”АД, свинекомплекс в с. Априлци, за неизпълнение на условия в издаденото комплесно разрешително на обекта. По Закона за водите е наложена имуществена санкция от 1 000 лв. на „Еко Ф”, мандра в с. Карабунар, община Септември, за това, че отпадъчните води на обекта са със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване.

Коментари

Остави коментар