Общество

КЗК върна поръчка на пазарджишка община за купуване на филми

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Лесичово.

С него е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет Услуги за нуждите на община Лесичово във връзка с изпълнение на Договор сключен с Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Закупуване на аудио-визуално компютърно съдържание – 45 видеофилма, заснети с 3 камери и 2 микрофона, озвучени на 5 езика, със сумарна продължителност 160 минути; Обособена позиция 2: Изработка на 1000 копия DVD, представящи туристическия продукт на общината.

Проучването по преписката установи, че избраният за изпълнител участник „Телевизия България днес ТВ“ ЕООД е попълнил неправилно плик № 3 с ценовото си предложение по обособени позиции 1 и 2, като за всяка от тях е представил цените си и за двете позиции.Участниците е следвало да се съобразят с разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ЗОП и да попълнят информацията, която се отнася само до съответната обособена позиция. КЗК приема, че след установяване на това несъответствие възложителят е следвало да отстрани участника от процедурата.

Комисията връща процедурата за възлагане на обществена поръчка на етап преглед на документите в Плик № 3 на класирания участник при спазване на указанията в решението.

Коментари

Остави коментар