Общество

КЗК отмени избор на изпълнител за ремонт на улици в община Пазарджик

Пазарджик Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Пазарджик, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Ремонт на улици и пътища на територията на община Пазарджик”.

Според информацията на КЗК е установено, че оценителната комисия е избрала незаконосъобразно за изпълнител в обществената поръчка участника „Еко-Хидро-90” ООД, оферирал срок за отложено плащане 1100 календарни дни, превишаващ заложения законов максимум за изпълнение на парично задължение от 60 дни.

Като следващо нарушение на процедурата КЗК определя липсата на анализ и аргументираност от страна на комисията при отразяване на техническите предложения на участниците, след връщане на преписката на възложителя за повторен преглед на документите от плик № 2, което води до необоснованост при оценяването на офертите.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на документите в Плик № 2 от офертите на участниците при спазване на мотивите в решението.

Коментари

Остави коментар