Институции

И Георги Мърков се отчете

Пазарджик

12 страници отчет изпрати на медиите досегашният народен представител от нашия избирателен район Георги Мърков.

В него изявения в миналото спортист отчита като основен приоритет в дейността си освен партийните повели и контрола и подпомагане работата на спортните организации натоварени с права и отговорности за дейност в областта на физическото възпитание и спорта. Да се стимулират процеси за решителни реформи и качествени подобрения в състоянието на националната система за физическо възпитание и спорт, и главно за подобряване на нейната ефективност.

Мърков отчита ,че във функционирането и управлението на спортната система има дълбока криза. Съществени проблеми има във взаимодействието между специализираното Министерство на младежта и спорта и част от обществените спортни организации – спортни федерации по видове спорт, национални спортни и туристически организации, спортни клубове и други неправителствени сдружения, работещи в областта на спорта, общини и държавни органи. Особено негативен е факта, за наличието на трайни тенденции за влошаване на двигателната активност и здравословно състояние на учащата се младеж, ограничен обхват и незадоволителна ефективност на дейностите в спорта в свободното време, влошаващо се представяне на страната на Летни и Зимни олимпийски игри. През периода на прехода, беше допуснат значителен регрес в развитието на някои основни спортове. Съществуват слабости с финансирането на спортните организации, стопанисването и управлението на част от националната и общинските спортни обекти и съоръжения. Посочените проблеми, както и част от начините за тяхното решаване са отразени в Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта до 2022 год. приета от 41-то Народно събрание.

По същество Георги Мърков, за краткия период на съществуване на парламента, е имал 13 изказвания в Пленарна зала. Участвал е в изготвянето на 4 законопроекта

В рамките на парламентарния контрол е отправял питания към министъра на земеделието и храните г-н Димитър Греков, относно съдбата на Опитната станция по лозарство-ДП, гр.Септември към Селскостопанска академия и неизплатените възнаграждения към научни работници, специалисти и служители. Въпрос в залата на Народното събрание  е задавал и на министъра на младежта и спорта г-жа Мариана Георгиева, относно представянето на страната ни на Зимните Олимпийски игри в Сочи.

В изпратеното до медиите описание на направеното за 14 месеца са отчет на дейността в парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта.

Частта от отчета за работата на Георги Мърковв 13-ти избирателен район – Пазарджик публикуваме без промени:

Ежеседмични срещи с представители на общинските администрации, бизнеса и граждани в 13-ти избирателния район.

Участие в почти всички важни мероприятия на Община Септември – заседания на Общинския съвет, срещи с граждански организации с представители на бизнеса и отделни граждани.

Осигурени 2 490 000 лв. от министерството на финансите за заплащане на лихви по стари задължения в Община Септември.

Осигурени 2 500000лв. проектни инвестиции за изграждане на нов водопровод – Община Септември(с.Горно Вършило, с.Долно Вършило, Вилна зона – захранване с питейна вода на над 400 семейства.)

Осигурени 50 000 лв. за разплащане със специалисти, свързани с дейността на Опитната станция по лозарство и винарство- гр.Септември.

Подсигурена рехабилитация на пътя с.Церово, с.Славовица, с.Горно Вършило, с.Долно Вършило – автомагистрала „Тракия“. Този път има изключително важно значение за развитие на икономиката, туризма, живота и трудовата дейност на живеещите в тази район.

Осигурено проектно финансиране на нови6броя спортни площадки в Община Септември, с.Варвара, с.Виноградец и с.Бошуля.

Осигурено финансиране на Държавните игри на спортисти от малките селища.(40 000 лв.) Участващи спортисти – 850, по 7 вида спорт. Иницииране подготовката на нов проект на Община Костенец за ремонт на действаща спортна зала в Момин проход.

Подпомагане дейността на Българския съюз за физическа култура и спорт – спорната организация с която са свързани най-големите успехи в историята на Българския спорт.

Подпомагане дейността на Българска федерация по борба – спорт №1 за България в Олимпийското представяне на страната ни.

Многократни срещи по конкретни въпроси с Министъра на земеделието и хранитег-н Д.Греков, както и със зам.министри от това министерство.

Срещи по конкретни въпроси с Министъра на икономиката и енергетиката г-н Драгомир Стойнев.

Срещи с министъра на здравеопазването г-жа Таня Андреева – осигурено допълнително финансиране за дейността на болницата в гр.Пазарджик.

Срещи с министрите на отбраната г-н А.Найденов и с министъра на вътрешните работи г-н Цв.Йовчевпо конкретни въпроси, за които е търсено съдействието ми.

Многократни срещи с министъра на младежта и спорта – г-жа Мариана Георгиева по различни въпроси свързани със спортното законодателство, конкретни проблеми на спортни организации и спортни специалисти.

Краткият период на дейност на 42-то Народно събрание, не ми позволи да се реализират още много предварително планирани дейности свързани със спортното законодателство, политическата дейност в Пленарна зала, в Парламентарната комисия и в избирателния район. Тези дейности трябва да бъдат реализирани през следващия мандат на 43-то Народно събрание.

 

Коментари

Остави коментар