Общество

Есенна икономическа прогноза на ЕК за България

София, 05 ноември 2013 г.

През последните месеци има окуражителни признаци, че икономиката на Европа е в процес на възстановяване. След като се сви през първото тримесечие на 2013 г., тя започна да расте отново през второто тримесечие и реалният БВП се очаква да продължи да расте през останалата част на годината.

Прогнозираният растеж в ЕС през втората половина на 2013 г. е 0,5 % в сравнение със същия период през 2012 г. На годишна основа растежът на реалния БВП тази година се изчислява на 0.0 % в ЕС и –0.4 % в еврозоната. Очаква се икономическият растеж постепенно да набере скорост през прогнозния период и да достигне 1.4 % в ЕС и 1.1 % в еврозоната през 2014 г. и съответно 1.9 % и 1.7 % през 2015 г. За България очакваният растеж през 2014 г. е 1.5%.

Вътрешната и външната корекция в Европа продължават, подкрепени в много случаи от значителните структурни реформи и фискална консолидация, осъществени през последните години. Те подобриха предпоставките вътрешното търсене постепенно да се превърне в основен двигател на растежа в Европа. Въпреки това на фона на отслабналите перспективи за бързо развиващите се пазарни икономики, връщането към стабилен растеж ще бъде постепенен процес.

Постепенното възстановяване набира сила

Натрупаните макроикономически дисбаланси намаляват, а растежът се очаква постепенно да набере скорост. Въпреки това текущите балансови корекции в някои страни продължават да затрудняват инвестициите и потреблението. Ситуацията на финансовия пазар значително се е подобрила и лихвените проценти в уязвимите страни са се понижили, но това все още не се е отразило на реалната икономика, тъй като финансовите пазари все още са разпокъсани и между отделните държави членки и между фирмите има значителни различия.

Настоящата прогноза отговаря на характеристиките на предишни възстановявания след тежки финансови кризи. С намаляването на нуждата от ограничаване на задлъжнялостта се очаква вътрешното търсене постепенно да се засили благодарение на възобновяването на растежа на частното потребление и на възстановяването на бруто капиталообразуването, дължащи се на подобрението на общите условия за финансиране и очакванията за икономиката. Предвид постигнатия през последните години напредък темповете на фискална консолидация през прогнозния период ще се забавят. През 2014 и 2015 г. се очаква вътрешното търсене да бъде основен двигател на растежа на фона на по-слабите перспективи за износа на ЕС към останалия свят.

Тъй като промените на пазара на труда обикновено изостават от промените в БВП с около половин година или повече, се очаква възстановяването на икономическата активност да доведе до създаване на работни места с известно закъснение. Тази година безработицата остана много висока в някои страни, а заетостта продължи да намалява. Въпреки това през последните месеци бе отчетено стабилизиране на условията на пазара на труда, като прогнозите са за умерен спад на безработицата до 10.7 % в ЕС и 11.8 % в еврозоната до 2015 г. при запазване на големите различия между отделните страни.

През прогнозния период в ЕС и в еврозоната се очаква запазване на ниска инфлация от около 1.5 %.

Балансите по текущите сметки в уязвимите държави от ЕС постоянно се подобряват през последните години. Вследствие на нарастването на ценовата конкурентоспособност и засилването на износа се очаква редица уязвими държави от ЕС да регистрират излишък по текущата си сметка през тази година.

Коментари

Остави коментар