Институции

Експертите препоръчват ограничаване използването на водите от поречието на р. Луда Яна за водопой и напояване

Пловдив Eкспертите от Басейнова дирекция – Пловдив проведоха трето пробонабиране по разширена програма за мониторинг, която включва 10 пункта за анализ на повърхностни води (вкл. пунктовете по реките Тополница и Елишка, за да се провери източникът на замърсяване на водите в река Марица, гр.Пазарджик с мед, манган и желязо).

Взети са проби от кладенците за питейно водоснабдяване на село Цар Асен, за проследяване евентуална миграция на замърсяването в подземни води. Кто вече стана ясно, по данни на РЗИ, няма замърсяване в питейните води и в този смисъл няма опасност за живота и здравето на населението там.

Извършената оценка за състоянието на повърхностни води във водосбора на р.Луда Яна и р.Марица от взетите проби в периода 8-9 ноември показват следните резултати:

– при мост преди „Инсталация за производство на катодна мед и цинков сулфат” на „Панагюрска медна компания” ООД има превишаване на стандарта за качество на околната среда (СКОС) за показателите желязо разтворено, манган и мед.

– при с.Росен се констатира значително повишаване стойностите на мед, манган и желязо, в сравнение с предния пункт, както и завишение на стойностите над СКОС за цинк. Причина за повишените стойности по изброените показатели е изтичането на води с високо съдържание на метали.

– преди вливането на р. Луда Яна в р.Марица е отчетено превишаване на СКОС за мед, манган и желязо.

– р.Марица при с.Огняново, след вливане на р.Луда Яна – данните показват превишаване на СКОС за манган, мед и желязо, но отчетените стойности са значително по-ниски в резултат на разреждане на водите.

– при р.Марица в гр.Пазарджик е отчетено слабо превишаване на СКОС за манган, мед и желязо, като предполагаем източник са водите от р.Тополница;

– измерените стойности за олово и хром са под границата на количествено-определяне;

– измерените стойности за кадмий, никел и арсен установените резултати не превишават СКОС. 

В резултат на анализа от взетите проби в периода 8-9 ноември, експертите от Басейнова дирекция – Пловдив препоръчва на засегнатата община ограничаване използването на водите от поречието на р. Луда Яна за напояване и водопой на животните.
Като част от редовния мониторинг на Басейнова дирекция – Пловдив извърши пробонабиране в мониторинговия пункт в гр.Пловдив, за да се провери дали констатираното замърсяване в река Марица се разпространява по нейното течение. При наличие на такова, ще се извършат пробонабирания от р.Марица до гр.Първомай и гр.Димитровград.
Допълнително се очакват и резултати за съдържание на живак, които ще се анализират в Регионална лаборатория -София към ИАОС.
Резултатите от разширения мониторинг ще се публикуват периодично на страницата на Басейнова дирекция-Пловдив.
 

Коментари

Остави коментар