Общество

Български преподаватели вече работят с с деца на търсещи закрила лица и бежанци

В Интерграционния център за настаняване на бежанци в кв. Овча купел, ул. “Монтевидео” № 21A започнаха заниманията с деца на търсещи закрила лица и бежанци. Две преподавателки работятс тях в създадения детски кът по проекта «Да продължим заедно».

Те общуват, четат, рисуват, пеят заедно с децата. Целите на педагозите са свързани със създаването на ефективна първоначална социална адаптация на малките хора. Очаква се заниманията с тях, още в ранна възраст, да създадат по-успешно интегриране в обществото, но и да запълнят натрупаните липси при промяната на местожителството, поставянето в други социални условия и липсата на приятели. Работата с децата, не на последно място, е съобразена и с необходимостта от подготвянето им за продължаване на образователния процес.

«Това са моите ученици Алън, Виана, Мирай и Сеф. Както всичи деца – обичат внимание. Те са възпитани, интелигентни и много любознателни», разказва Сия, която е едната от учителките. Очевидно вече е създадена не само предпоставка за успешна дейност с децата, но и онази, така необходима връзка. Оказва се, че с обич и създаване на взаимно доверие децата  могат не просто да се интегрират, но и да поискат да бъдат част от нашето общество, от успешната мисия «Да продължим заедно». 

За проекта: На 12.12.2013 г. стартира проект „Да продължим заедно“ по Договор за БФП №ЕБФ01-11845/12.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски бежански фонд по ГП 2012, Приоритет I, Действие С, Под-действиe С3, Схема за безвъзмездна финансова помощ BGERF 2012/02-C3.01 „Занимания с деца  в създадения по ГП 2010 детски кът /дневна забавачка/ за деца на търсещи закрила лица и бежанци, включени в НПИБРБ, изследване на трайната интеграция на лица, получили статут на бежанец и/или хуманитарен /субсидиарен/ такъв и насърчаване включването на местната власт и обществеността в процеса в процеса на интеграция чрез разяснителни кампании“,  сключен между Фондация „Ви Арт” и Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет на стойност 31657,56 €, от които 75% от ЕБФ 23743,17 € и 25% Национално съфинансиране – 7914,39 €.

12.02.2014г.

София

Фондация Ви Арт

Виржиния Такова  – координатор на проекта

 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския бежански фонд, съфинансирана от Европейския бежански фонд по проект „Да продължим заедно“, Договор № ЕБФ 01-11845/12.12.2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи  от Фондация „Ви Арт” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и  Отговорния орган.”

Коментари

Остави коментар