Институции Общество

85% от домакинствата в областта имат достъп до интернет

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик Близо 90% от домакинствата в България са имали достъп до интернет през 2022 година. Това показват данни, предоставени от Отдел „Статистически изследвания – Пазарджик“. Изследването за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. Достъпът на домакинствата до интернет у нас през разглеждания период е 87.3%, което е с 3.8 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. Запазва се тенденцията на ежегодно нарастване на относителния дял на домакинствата с достъп до интернет, като през периода 2013 – 2022 г. относителният им дял се е увеличил с 33.6 процентни пункта, отбелязват статистиците.

В област Пазарджик през 2022 г. са анкетирани 139 обикновени домакинства и 375 лица на възраст между 16 – 74 навършени години, от 16 населени места – седем града и девет села.

Резултатите от проведеното изследване
показват, че през 2022 г. 85.1% от домакинствата в област Пазарджик имат достъп до интернет в домовете си, като за областта процентът се запазва същият спрямо предходната година.

През 2022 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област София (столица) (94.7%), а с най-нисък – област Сливен (67.8%). По този показател област Пазарджик заема 19-то място сред всички 28 области в страната.

64.9% от лицата на възраст между 16 – 74 навършени години в пазарджшшко използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично (за страната този показател е 79.0%). Относителният дял на лицата, използващи регулярно интернет, е най-висок в област София (столица) – 90.9%, а най-нисък в област Добрич – 60.9%. В сравнение с предходната година в област Пазарджик е регистрирано увеличение на този показател с 12.8 проценти пункта.

Данните за региона показват още, че жените са по-активни и по-често се възползват от удобствата на глобалната мрежа в сравнение с мъжете – съответно 66.0 и 63.8%.

От лицата с висше образование 88.9% използват редовно интернет, от лицата със средно образование – 66.2%, а от лицата с основно или по-ниско образование – 54.0%.

През последните 12 месеца 12.7% от лицата в област Пазарджик използват глобалната мрежа за взаимодействие с административни органи и публични институции. Този дял е най-висок в област Видин (62.6%), а най-нисък в област Силистра (3.9%). По този показател област Пазарджик заема 24 – то място сред всички 28 области в страната.

Близо 22% от хората между 16 и 74 навършени години в Южен централен район (области Пловдив, Хасково, Пазарджик, Смолян и Кърджали) са купували стоки и услуги по интернет за лични цели достига. В сравнение с предходната година се наблюдава увеличение на този показател с 2.5 проценти пункта.

Коментари