България

66.3% от всички живородени деца в областта през миналата година са извънбрачни

Пазарджик Фактическите съжителства между младите хора продължава трайната тенденция на увеличаване абсолютния брой и относителния дял на извънбрачните раждания в областта и страната. В област Пазарджик през 2016 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 593, или 66.3%, от всички живородени. Общо родените деца са 2423, като тях 2 403 (99.2%) са живородени. момчетата са с 91 повече от момичетата. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 64 деца (за 2015 г. броят на живородените е 2 467 деца), или с 2.6%.

 

В градовете и селата като цяло живородените са съответно 1 520 и 883 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.3‰, а в селата – 9.0‰ – в градовете леко се увеличава, докато в селата намалява спрямо 2016 г. За последните три години раждаемостта е най-ниска, а естественият прираст (на 1000 души) от -5.3 намалява до -5.8.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12.2‰ и София (столица) – 10.2‰, а в осемнадесет области е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Габрово (6.4‰) и Видин (6.2‰).

Жените в региона стават майки на първо дете сравнително рано – 24.8 години, при 27 години за страната.

Нивото на смъртността, въпреки че се задържа високо (както в област Пазарджик, така и в страната), е по-ниско спрямо 2015 година. Починали са 3932 души (15.0‰), което е със 150 случая по-малко от предходната година. Смъртността сред мъжете  продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените. През 2016 г. на 1 000 жени в област Пазарджик умират 1 088 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (17.4‰), отколкото в градовете (13.6‰). област Пазарджик се нарежда на 19-то място в страната по показател смъртност.

Общо за ЕС-28 коефициентът на смъртност през 2015 г. е 10.2‰. Равнището на общата смъртност на населението в България е най-високо сред европейските страни. С най-ниска смъртност са Ирландия – 6.4‰, Кипър – 6.9‰, и Люксембург – 7.0‰. Освен в България значително по-висока от средната за ЕС-28 е стойността на този показател само в Латвия и Литва – по 14.4‰.

През 2016 г. в страната са починали 423 деца на възраст до една година, за област Пазарджик техния брой е съответно 22. Коефициентът на детската смъртност на 1000 живородени за област Пазарджик за 2016 г. е 9.2‰, който нарежда областта на 8-мо място. За страната този  коефициент е 6.5‰.

Коментари