Институции Общество

290 работодатели от областта участват в онлайн проучване за потребностите от работна сила в региона

Пазарджик Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие проведе свое редовно заседание, председателствана от заместник-областния управител Петър Белчев. По време на заседанието беше представена информация за потребностите на работодателите от работна сила в област Пазарджик към 17 септември 2018.

 

Информацията е изготвена въз основа на резултатите от второто за 2018 година онлайн проучване, което Агенцията по заетостта провежда сред работодателите в страната. В срока на провеждане на проучването от работодатели от Област Пазарджик в системата са валидно въведени електронни формуляри от общо 290 работодатели, което сравнено с броя на 247 работодатели, участвали в първото за 2018 пилотно проучване, отбелязва ръст от 17%. Анализът на резултатите сочи, че половината от анкетираните работодатели (50,4%) осъществят стопанска дейност в областта на индустриалните и производствени дейности и търговията. С най-висок приоритет при подбора на назначаваните кадри, според анкетираните, са позитивните лични качества за самоконтрол и дисциплина – 74,5% от анкетираните работодатели ги посочват за най-необходими. Поставянето на първо място (с 29,7%) сред ключовите компетентности на инициативността свидетелства за повишените очаквания на работодателите към степента на ангажираност на наетите от тях към бизнеса им. В Област Пазарджик 60,3% от анкетираните (общо 175 от 290 работодатели) имат намерение в следващите 6 месеца да назначават нов персонал. Над четири пети от работодателите (76,6%) са с нагласа да предложат постоянна заетост. Това е един много добър резултат, който показва, че работодателите се ориентират към стабилитет на трудовото правоотношение, върху който да градят и дългосрочната ангажираност и лоялност на наетите от тях лица към бизнеса им.

Членовете на Комисията по заетостта обсъдиха и  изпълнението на регионална програма за заетост на Област Пазарджик за 2018. Прегледът на изпълнението на програмата през първите 3 месеца от реализацията, въз основа на получената от общините и ДБТ информация, сочи, че поставените пред програмата социални ефекти се постигат. Общата оценка за програмата е положителна. Участниците споделят общо намерение за продължаващо и през 2019 година участие в регионалната програма за заетост и желание тя да разшири обхвата си в област Пазарджик. При осъществените от ДБТ в областта многобройни проверки на място не са установени нарушения.

Коментари