Институции Култура Общество

2022 г. е успешна за РИМ Пазарджик, който спечели 5 важни проекта

Написано от ПЗИНФО

През 2022 г. Регионален исторически музей – Пазарджик кандидатства и спечели пет проекта, чрез които се финансираха основни дейности на музея, свързани с опазването, изучаването и популяризирането на културно-историческото ни наследство.

1. Проект № BGCULTURE-1.001-0008 с наименование „Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик“.

Проектът се осъществява с приноса на Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия чрез подкрепата от ФМ на ЕИП 2014-2021 г. по Оперативна програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Приоритетна ос „Подобрено управление на културното наследство“, Процедура „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“. Код на процедура BGCULTURE-1.001.
Полученото финансиране по проекта е 781 771, 24 лв. / 399 713, 29 евро, съгласно договор № РА14-Р1-1.1-РД-14/11.07.2022 г., подписан между Министерство на културата, в качеството му на Програмен оператор, и Регионален исторически музей – Пазарджик.
Основна цел на проектното предложение е да се представи богатото културно наследство чрез ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик.

2. С подписан договор № VRKI-2022-22 от 26/07/2022 г. с Национален фонд „Култура“, Регионален исторически музей – Пазарджик получи финансиране на стойност 51 995 лв. за осъществяване на проекта „Закупуване на витрини и реквизит за модернизиране на експозицията в зала Археология“.
Проектът предвижда дейности, свързани със закупуване на нови витрини и реквизит за модернизиране на експозицията в зала Археология. По този начин ще се създаде естетическа наслада при визуализацията на част от най-ценните и интересни археологически артефакти от фонда на музея. С това се цели да се привлече нова и многообразна публика, на която да се предостави едно различно преживяване и усещане, удовлетворяващо всяка образователна и духовна потребност при срещата с археологическото наследство.

3. Министерство на културата предостави на РИМ-Пазарджик финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация за Селищна могила „Юнаците“ в размер на 40 000 лева. Чрез отпускането на тези средства продължава ежегодното проучване на един от знаковите археологически обекти в България и Европа.
4. Проект с наименование „Закупуване на оборудване за фондохранилищата на Регионален исторически музей – Пазарджик“, финансиран от Министерство на културата в размер на 11 690 лв.
За фондохранилищата на музея проектът предвижда закупуване и доставка на необходимото допълнително модерно оборудване – метални системи (стелажи), 2 броя овлажнители, 5 броя влагоуловители и една транспортна количка.
Изпълнението на проекта ще допринесе за реализирането на една от най-важните функции на музея – грижливо опазване и съхранение при оптимално добри условия на всички движими културни ценности съгласно нормативните изисквания и предписания, ще допринесе за модернизирането на музея по отношение на опазване и съхранение на целия му фонд.
5. Проект с наименование „Печатни издания, свързани с научно-изследователската работа на Регионален исторически музей – Пазарджик“, финансиран от Министерство на културата в размер на 6 900 лв.
Проектът ще финансира отпечатването на две научни издания на музея – Годишник на РИМ-Пазарджик, том 12 и етнографското изследване „ Колекция пафти от фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик“. Изданията ще са принос в развитието на българската история и в популяризирането на културно-историческото наследство, съхранено във фондовете на музея.

Общият финансов ресурс, който Регионален исторически музей – Пазарджик получи за реализирането на тези проекти, е в размер на 892 356,24 лева.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК

Коментари