Криминално

Окръжна прокуратура Пазарджик образува наказателно производство срещу кмета на Община Белово

Белово, Септември

Окръжна прокуратура-Пазарджик образува досъдебно производство срещу Костадин Варев, кмет на община Белово и Анета Кечева, началник на Общинска служба „Земеделие” в гр. Септември за съставяне на официални документи с невярно съдържание – престъпление по чл.311, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 и във връзка с чл.26 от НК.

Разследването срещу тях е за това, че в периода от 11.07.2014 г. до 20.08.2014 г., при условията на продължавано престъпление, в съучастие, като съизвършители и в качеството си на длъжностни лица – членове на комисия, в кръга на службата си, са съставили официални документи, в които удостоверили неверни обстоятелства. Установено е, че са съставили пет констативни протокола  за  начина на трайно ползване  на общо 222 имота в землищата на град Белово, село Мененкьово, общ. Белово, село Габровица, общ. Белово, с. Сестримо и с. Момина Клисура, общ. Белово, без да извършат проверка на място. В документите е вписано, че имотите са „изоставена орна земя“, „нива“, „затревена нива“, а всъщност са били „мери“ и „пасища“ – публична общинска собственост. Констативните протоколи са били използвани пред Общинската служба „Земеделие“ в гр. Септември и Службата по геодезия, кадастър и картография в гр. Пазарджик за удостоверяване и вписване на неверния  начин на трайно ползване на имотите в регистрите.

Срещу Костадин Варев, кмет на община Белово, е образувано досъдебно производство за престъпление по служба с настъпили вредни последици – чл. 282, ал.2 във връзка с ал.1 от НК. Разследването е за това, че на 12.09.2014 г., като длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Община Белово, е нарушил служебните си задължения. Вардев е депозирал предложение до председателя на Общински съвет в Белово, с което е поискал промяна в характера на  150 броя имоти, в землището на община Белово – от публична общинска собственост в частна общинска собственост. Според разследването това е сторил с цел да набави облага за себе си и за „Българско земеделско производство“ ООД гр. София и са настъпили значителни вредни последици за Община Белово.

Срещу Костадин Вардев е образувано досъдебно производство и за това, че в гр. Белово, в периода от 24.10.2014 г. до 19.02.2015 г., при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – кмет на Община Белово, съзнателно е сключил с „Българско земеделско производство“ ООД гр. София, представлявано от управителя Неделчо Недялков, неизгодни сделки. Първият договор е  за покупко-продажба на 15 800 дка общински имоти в землището на град Белово, на стойност 1 141 748,90 лева.  Вторият за продажба на 7 634,055 дка общински имоти в землището на гр. Белово, на стойност 819 554,40 лева. Третият – за продажба на 11 общински имота в землището на с. Мененкьово, на стойност 45 554,03 лева. Четвъртият  – за 81 броя общински имота в землището на с. Аканджиево общ. Белово  и 200 броя общински имота в землището на с. Мененкьово, общ Белово на стойност 115 923,76 лева.

Според разследването неизгодността на сделките се изразява в продажбата на имотите не по пазарна цена, която към момента на извършването е била значително по-висока. Настъпила е значителна вреда за Община Белово. Случаят е особено тежък, с оглед размера на причинената вреда на общината – престъпление по чл. 220 ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26 НК.

По делото ще бъдат разпитани свидетели, общинските съветници в Община Белово, членовете на земеделските комисии. Ще бъдат изискани фотокарти на землищата, направени посредством сателитни снимки. Ще бъдат назначени техническа-софтуерна експертиза, съдебно-оценъчна и икономическа.

Прокуратура на Република България

Коментари