Институции

14 родители от Пазарджик са заявили, че искат еднократна помощ

Написано от ПЗИНФО

Към настоящия момент в дирекции „Социално подпомагане” от област Пазарджик са приети 17 заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ по чл. 16 от ППЗСП, поради затруднения във връзка с извънредното положение.  От тях 14 са на родители от Пазарджик, 2- от Велинград и 1 – в Панагюрище. Размерът на помощта е 375 лв.

От дирекцията припомнят, че във връзка с удължаване срока на извънредното положение и нарастващия брой семейства с деца, намиращи се в затруднение да задоволят своите здравни, комунално-битови или други жизненоважни потребности поради излизането в неплатен отпуск на родителите, които нямат възможност да работят от вкъщи, се оказва подкрепа чрез отпускане на еднократна помощ по чл. 16 от ППЗСП на работещите майки и бащи, които гледат децата си до 12-годишна възраст и в момента нямат възможност да получават други средства.

Условията и критериите за отпускане на този вид социална помощ са следните:

– Към момента на подаване на заявлението-декларация  двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, няма/т право на платен отпуск или то вече е реализирано, и ползват неплатен отпуск от минимум общо 20 работни дни поради невъзможност за осигуряване от работодателя извършване на дистанционна работа от вкъщи, независимо от началната дата на започване на отпуска.

– Обстоятелството се доказва чрез предоставяне по електронен път на официалната електронна поща на съответната дирекция „Социално подпомагане“ на сканирано копие на служебна бележка от работодател или чрез изпращането й от работодателя/работодателите  на  кандидатстващото за  подпомагане семейство по електронен път на официалната електронна поща на съответната дирекция „Социално подпомагане“.

– лицата да не са получавали социални помощи по Закона за социална подпомагане от началото на 2020 г.

– да нямат други доходи, реализирани по договор за услуга, договор за наем, рента, аренда, допълнителен трудов договор и др.

– двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, да не са включени в схемата за компенсация 60/40 (по Постановление № 55 на МС от 30 март 2020 г.)

– двамата родители или родителят, отглеждащ сам дете,да са осигурявани по реда на Кодекса за социално осигуряване в последните 6 месеца;

– единият от родителите е в неплатен отпуск, а другият родител не получава обезщетение за безработица, обезщетение за временна нетрудоспособност или пенсия (с изключение на социалната пенсия за инвалидност); обезщетение за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2 години.

– имат месечен доход на член от семейството за месеца, предхождащ месеца на ползването на неплатения отпуск, ненадвишаващ 610 лв.

Наличието на месечен доход се доказва чрез предоставяне на удостоверение за доход от работодателя. Същото се изпраща от лицето/лицата или от работодателя по електронен път на официалната електронна поща на съответната дирекция „Социално подпомагане“.

Помощта може да бъде отпусната ако детето/децата от семейството са посещавали детска ясла, детска градина или училище преди 13 март 2020 г.

Еднократната помощ по чл. 16 от ППЗСП може да се отпуска и на доброволни приемни семейства и семейства на близки и роднини, при които е настанено дете по реда на Закона на закрила на детето, които отговарят на горепосочените условия и критерии.

Подаването на заявление-декларация за  отпускане на еднократна помощ по чл. 16 от ППЗСП, може да се осъществи и чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги, както и през Системата за сигурно електронно връчване, без да е необходимо поставянето на квалифициран електронен подпис.

Коментари