Институции

12 лечебни заведения функционират в област Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

В края на 2022 г. в страната функционират 341 заведения за болнична помощ с 54 707 легла. Болниците в страната са 319 с 52 462 легла, като 203 от заведенията са публични (държавни и общински) и 116 – частни.

Заведенията за болнична помощ в област Пазарджик към 31.12.2022 г. са 12 с 2 065 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 55 с 24 легла. Другите лечебни и здравни заведения са 4.

 

  1. Лечебни и здравни заведения в област Пазарджик към 31.12.2022 г.

 

    (Брой)
  Заведения Легла
Лечебни заведения за болнична помощ 12                       2 0652
    Многопрофилни болници 8 1 653
    Специализирани болници 4 412
Лечебни заведения за извънболнична помощ 55 24
    Диагностично-консултативни центрове 5 21
    Медицински центрове 18 3
    Дентални центрове
    Медико-дентални центрове
    Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 32
Други лечебни и здравни заведения 4

 

 

В сравнение с 2021 г. легловият фонд в заведенията за болнична помощ в област Пазарджик се запазва същия ( 2 065 ).

Многопрофилните болници в област Пазарджик са 8 с 1 653 легла и в тях е съсредоточен 80.0% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ в областта (фиг.1), а специализираните болници са 4 с 412 легла.

Към  31.12.2022 г. заведенията за извънболнична помощ в област Пазарджик са 55 с 24 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В сравнение с предходната година заведенията намаляват с 4, а леглата в тях с 3.

Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина с най-голям леглови фонд са диагностично-консултативните центрове – 5 с 21 легла, следван от медицинските центрове – 18 заведения с 3 легла.

В края на годината в областта функционират 32 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

 

  1. Медицински персонал

 

В края на 2022 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 599 лекари. Лекарите по дентална медицина са 7 602, като 6 624 от тях работят в практики със сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 44 493, от които 28 827 медицински сестри и 3 285 акушерки.

В краят на 2022 г. на основен трудов договор в лечебните и здравни заведения в област Пазарджик практикуват 917 лекари. Лекарите по дентална медицина са 224. Медицинските специалисти по здравни грижи са 1 295, от които 892 са медицински сестри, 161 – лаборанти, 69 – акушерки, 54 – фелдшери и 119 – други медицински специалисти.

 

  1. Медицински персонал в област Пазарджик към 31.12.

 

  Брой
2021 2022
Лекари 911 917
Лекари по дентална медицина 224 224
Медицински специалисти по здравни грижи 1327 1295
     
Население    
На един лекар1 272 247
На един лекар по дентална медицина1 1104 1010

 

 

Осигуреност с лекари и лекари по дентална медицина

Осигуреността с лекари в края на 2022 г. общо за областта е 40.5 на 10 000 души от населението, при 45.9 на 10 000 души общо за страната, а за лекари по дентална медици – 9.9 на 10 000 души от населението (11.8 средно за страната).

 

Практикуващи лекари по пол и възраст

Към 31.12.2022 г. разпределението на практикуващите лекари в страната по пол  е следното  – мъжете са 13 053 (44.1%), а жените – 16 546 (55.9%).

В структурата на лекарите по възраст в страната най-голям е броят и делът им във възрастовата група 55 – 64 години – 10 015, или 33.8%

Към 31.12.2022 г. разпределението на практикуващите лекари в област Пазарджик по пол е следното – мъжете са 451 (49.2%), а жените – 466 (50.8%).

  

  1. Практикуващи лекари по пол и възрастови групи към 31.12.2022 година за област Пазарджик

 

 

Възраст (в навършени години) Общо Мъже Жени
брой относителен дял брой относителен дял брой относителен дял
Общо 917 100.0 451 100.0 466 100.0
до 35 години 133 14.5 80 17.7 53 11.4
35 – 44 години 75 8.2 38 8.4 37 7.9
45 – 54 години 176 19.2 86 19.1 90 19.3
55 – 64 години 328 35.8 159 35.3 169 36.3
65 – 74 години 148 16.1 67 14.9 81 17.4
75 и повече години 57 6.2 21 4.7 36 7.7

 

Лекари по специалности

 

В структурата на лекарите по специалности за страната най-голям е делът на общопрактикуващите – 3 854, или 13.0% от всички лекари в страната. На второ място се нареждат практикуващите кардиология – 6.3%, следвани от акушерство и гинекология – 5.9%, анестезиология и интензивно лечение – 5.8%, хирургия – 5.1%, педиатрия – 4.9% и нервни болести – 4.8%.

За област Пазарджик също най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 142, или 15.5% от всички лекари в областта, следвани от спешна помощ – 64 (7.0%), анестезиология и интензивно лечение – 60 (6.5%), педиатрия – 59 (6.4) и хирургия – 53 (5.8%).

 

В края на 2022 г. в страната функционират 341 заведения за болнична помощ с 54 707 легла. Болниците в страната са 319 с 52 462 легла, като 203 от заведенията са публични (държавни и общински) и 116 – частни.

Заведенията за болнична помощ в област Пазарджик към 31.12.2022 г. са 12 с 2 065 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 55 с 24 легла. Другите лечебни и здравни заведения са 4.

 

  1. Лечебни и здравни заведения в област Пазарджик към 31.12.2022 г.

 

    (Брой)
  Заведения Легла
Лечебни заведения за болнична помощ 12                       2 0652
    Многопрофилни болници 8 1 653
    Специализирани болници 4 412
Лечебни заведения за извънболнична помощ 55 24
    Диагностично-консултативни центрове 5 21
    Медицински центрове 18 3
    Дентални центрове
    Медико-дентални центрове
    Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 32
Други лечебни и здравни заведения 4

В сравнение с 2021 г. легловият фонд в заведенията за болнична помощ в област Пазарджик се запазва същия ( 2 065 ).

Многопрофилните болници в област Пазарджик са 8 с 1 653 легла и в тях е съсредоточен 80.0% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ в областта (фиг.1), а специализираните болници са 4 с 412 легла.

Към  31.12.2022 г. заведенията за извънболнична помощ в област Пазарджик са 55 с 24 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В сравнение с предходната година заведенията намаляват с 4, а леглата в тях с 3.

Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина с най-голям леглови фонд са диагностично-консултативните центрове – 5 с 21 легла, следван от медицинските центрове – 18 заведения с 3 легла.

В края на годината в областта функционират 32 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

  1. Медицински персонал

 

В края на 2022 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 599 лекари. Лекарите по дентална медицина са 7 602, като 6 624 от тях работят в практики със сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 44 493, от които 28 827 медицински сестри и 3 285 акушерки.

В краят на 2022 г. на основен трудов договор в лечебните и здравни заведения в област Пазарджик практикуват 917 лекари. Лекарите по дентална медицина са 224. Медицинските специалисти по здравни грижи са 1 295, от които 892 са медицински сестри, 161 – лаборанти, 69 – акушерки, 54 – фелдшери и 119 – други медицински специалисти.

 

  1. Медицински персонал в област Пазарджик към 31.12.

 

  Брой
2021 2022
Лекари 911 917
Лекари по дентална медицина 224 224
Медицински специалисти по здравни грижи 1327 1295
     
Население    
На един лекар1 272 247
На един лекар по дентална медицина1 1104 1010

 

Осигуреност с лекари и лекари по дентална медицина

Осигуреността с лекари в края на 2022 г. общо за областта е 40.5 на 10 000 души от населението, при 45.9 на 10 000 души общо за страната, а за лекари по дентална медици – 9.9 на 10 000 души от населението (11.8 средно за страната).

Практикуващи лекари по пол и възраст

Към 31.12.2022 г. разпределението на практикуващите лекари в страната по пол  е следното  – мъжете са 13 053 (44.1%), а жените – 16 546 (55.9%).

В структурата на лекарите по възраст в страната най-голям е броят и делът им във възрастовата група 55 – 64 години – 10 015, или 33.8%

Към 31.12.2022 г. разпределението на практикуващите лекари в област Пазарджик по пол е следното – мъжете са 451 (49.2%), а жените – 466 (50.8%).

 

  1. Практикуващи лекари по пол и възрастови групи към 31.12.2022 година за област Пазарджик

 

 

Възраст (в навършени години) Общо Мъже Жени
брой относителен дял брой относителен дял брой относителен дял
Общо 917 100.0 451 100.0 466 100.0
до 35 години 133 14.5 80 17.7 53 11.4
35 – 44 години 75 8.2 38 8.4 37 7.9
45 – 54 години 176 19.2 86 19.1 90 19.3
55 – 64 години 328 35.8 159 35.3 169 36.3
65 – 74 години 148 16.1 67 14.9 81 17.4
75 и повече години 57 6.2 21 4.7 36 7.7

 

Лекари по специалности

 

В структурата на лекарите по специалности4 за страната най-голям е делът на общопрактикуващите – 3 854, или 13.0% от всички лекари в страната. На второ място се нареждат практикуващите кардиология – 6.3%, следвани от акушерство и гинекология – 5.9%, анестезиология и интензивно лечение – 5.8%, хирургия – 5.1%, педиатрия – 4.9% и нервни болести – 4.8%.

За област Пазарджик също най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 142, или 15.5% от всички лекари в областта, следвани от спешна помощ – 64 (7.0%), анестезиология и интензивно лечение – 60 (6.5%), педиатрия – 59 (6.4) и хирургия – 53 (5.8%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари