Институции

Ще правят първа копка по проекта за Център за работа с деца на улицата

Написано от ПЗИНФО

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ В ОБЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА  ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА И ПРИЮТ ЗА ЛИЦА В ГРАД ПАЗАРДЖИК“, ФИНАНСИРАН ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 – 2020 Г.

 

П О К А Н А

 

Община Пазарджик има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии да присъстват на официалната церемония „Първа копка“ по повод началото на дейностите по обновяване на обект „Център за работа с деца на улицата“, гр. Пазарджик, което се реализира в рамките на проект „ Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик “.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор № BG16RFOP001-1.013-0007-C01 и е на стойност 1 549 352.68 лв., от които 232 402.90            лв. са национално съфинансиране, а 1 316 949.78 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

„ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ПС-ПАЗАРДЖИК“ ЕАД, гр. Пазарджик е фирмата – изпълнител на инженеринга по проекта. Стойността на СМР за обекта е 403 992,00 лв. без ДДС.

Събитието ще се проведе на 25.05.2021 г. (вторник) от 12:00 часа на ул. „Преспа“ №75 в гр. Пазарджик.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“, Договор № BG16RFOP001-1.013-0007-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Коментари