Институции

Ще купуват защитно облекло за доброволното формирование

Община Пазарджик обяви обществена поръчка за доставка на защитно облекло и екипировка за нуждите на доброволно формирование при общината. Прогнозната и стойност е 32500 лв.

Предметът на обществената поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и тя е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП. Участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществената поръчка, при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания /доказва се чрез посочване на номера, под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз/. Оферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена, като подадената от тях оферта ще бъде разгледана само ако няма: 1. участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или 2. участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя. Пълният пакет от документи, свързани с настоящата публична покана са публикувани в профила на купувача – http://pazardjik.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2211%3Aobleklo240316&catid=76%3Apolani2016&Itemid=184&lang=bg Отварянето и разглеждането на постъпилите оферти ще се състои на 05.04.2016г. от 14,00ч. в зала "Стъклена зала", етаж 2 в административната сграда на община Пазарджик.

Крайният срок за подаване на документи е 4 април.

Коментари