Култура

Ще видим изложбата „Опазване на миналото с поглед в бъдещето“

Находки от археологически и консервационни проекти в България, реализирани или подкрепени от фондация „Балканско наследство“.

Изложбата включва предмети, открити и реставрирани в резултат на следните проекти:
✔ Археологическо проучване и полева школа на селищна могила „Юнаците“, в
партньорство с Регионален исторически музей – Пазарджик
✔ Археологически проучвания и полеви школи на обекти: Емпорион Пистирос и
римска пътна станция Бона Манзио, в партньорство с Археологически музей
„Проф. Мечислав Домарадски“, гр. Септември;
✔ Археологическо проучване и полева школа на неолитно селище „Илинденци“, в
сътрудничество с Регионален исторически музей – Благоевград

Част от експонатите са реставрирани с финансовата подкрепа на „Атос България“ ЕООД.

Изложбата ще бъде открита на 14.02.2023 от 17:00 часа в „Регионален исторически музей – Пазарджик“, пл. „Константин Величков“, № 15.

Фондация „Балканско наследство“ (ФБН) е българска неправителствена организация в обществена полза и културна институция, основана през 2008 година от археолозите Иван Василев, Найден Прахов и Ангела Пенчева.
Мисията на фондацията е да подкрепя изследването, опазването, популяризирането и рационалното използване на балканското културно наследство и да стимулира глобалното сътрудничество и обмена на идеи, експертиза и ресурси в негова полза. Освен в България досега фондацията осъществява дейност в Гърция, Черна гора и Северна Македония.
От основаването си ФБН провежда и/или подпомага научни, консервационни, образователни и застъпнически проекти в областта на археологията и опазването на наследството, включващи археологически проучвания и
консервационно-реставрационни проекти, полеви училища, обучения, публични лекции, изложби, кампании за набиране на средства, застъпничество и доброволчество, както и публикации. Стълб на нейния успех е дълготрайното и глобално сътрудничество с университети, музеи, изследователски институти, общини, медии, бизнес, други нестопански организации и отделни лица: специалисти, студенти, донори и др.

От основаването си фондацията е реализирала и подкрепила:

• над 120 полеви школи по полева археология, консервация и реставрация с над 2000 участници.
• археологическите проучвания и разкопки на 11 обекта в България, Северна Македония и Черна гора;
• многогодишна експедиция за документиране на изоставени късносредновековни църкви в Западна България, известна като „Фреско-лов“;
• консервацията и реставрацията на стотици антични съдове от Стоби, Северна Македония и Созопол, както и римски мозайки и стенописи от Стоби, Северна Македония;
• 2 международни конференции, 4 електронни и печатни публикации, 5 доброволчески лагера и множество дългосрочни и краткосрочни доброволчески обмени, 10 публични лекции, 6 фотоизложби и 1 археологическа изложба в България.

„Полево училище „Балканско наследство“ (ПУБН)

е програма на фондация „Балканско (ФБН) наследство“, реализирана ежегодно от 2008 г. Тя предлага
практически ориентирани курсове в сферата на археологията, консервацията и реставрацията, преподавани на английски език, и предназначени за международна академична и неакадемична аудитория. Участници в школите са студенти, доброволци и хора, интересуващи се от професионална специализация. Всички курсове от ПУБН са афилиирани с археологически или консервационен проект, провеждан от научни и културни институции от Югоизточна Европа. Към момента ПУБН включва школи в България, Гърция, Република Северна Македония, Черна гора и Израел. Чрез тях се осъществява синергия между международните участници, научните и консервационни екипи и местните общности в полза на културно-историческото наследство. През изминалото десетилетие в рамките на програмата са реализирани 120 школи, с участието на над 2000 студенти и доброволци от 60 държави и над 160 учени и експерти. Фондацията е подкрепила свързаните с тях 17 дългогодишни
археологически и консервационни проекти с финансиране, привличане на доброволци и експерти, с промотирането на научните проекти и културноисторически обекти на национално и международно ниво, с подпомагане на публикуването на резултатите от консервационните и археологическите проекти.

Фондация „Балканско наследство“ и селищна могила „Юнаците“

Международното полево училище по археология на селищна могила „Юнаците“ край Пазарджик е един от големите и устойчиви проекти на „Балканско наследство“. Той се организира в партньорство с Регионален
исторически музей – Пазарджик, като досега са реализирани 10 изключително успешни сезона.
Проучванията са започнати от В. Миков през 1939 година, като от 70-те години на 20 век продължават без прекъсване. Обектът е един от най-важните праисторически обекти в България и Европа. На територията на Пазарджишка област фондацията подкрепя проучванията и организира школи на още два археологически обекта: Емпорион Пистирос и разкопките при римска пътна станция „Бона Мансио“.

Коментари