Институции

Шефът на Местни данъци и такси с отличие „Финансист-Новатор“

Пазарджик Отличие „Финансист – Новатор“ за 2017 година, получи Минко Минков – началник отдел „Местни данъци и такси” на 20-тата Национална среща на финансистите от общините в Република България, съобщи кметът Тодор Попов.

 

В подкрепа на признанието е и Изпълнението на годишния план към 31.05.2017 г.  –  54%.

Постъпленията от данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, патентния данък и таксата за битовите отпадъци към настоящия момент показват добро равнище на изпълнение, в т.ч. и съпоставката им с предишни периоди.

Кметът напомни на данъкоплатците, че на 30.06.2017 г. изтича срокът за внасяне на първа вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства за 2017 г. Невнесените в срок данъци и такса за битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

Отделът за “МДТ” продължава с принудителните мерки за събиране на вземанията от неизправните длъжници, като до края на годината усилията са насочени основно към образуването на изпълнителни производства срещу 2050 физически и  юридически лица за принудително събиране на неплатени данъчни задължения от минали години. 

Припомни още, че всяко данъчно задължено лице има достъп до личната си информация в реално време през web пространството (интернет), по дефиниран от община Пазарджик начин (със съответните защити на личните данни), като лицето може да извърши преглед на информация за: декларации, партиди, облози, лихви, наказателни постановления, фишове за глоби, актове.   

Коментари