Институции Култура Любопитно Общество

Факт: Вече и семействата на изявените деца в сферата на изкуствата ще плащат по-малка такса смет в община Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

След семействата на деца с постижения в спорта, вече и семействата на изявени деца в сферата на изкуствата от община Пазарджик също ще получат облекчение от размера на такса сет.

По регламент  те могат да бъдат освободени от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване, която е компонента на таксата за битови отпадъци. За да бъдат равнопоставени лицата и прозрачна подкрепата, се предвиждат ясни, конкретни и недискриминационни критерии, на които лицата следва да отговарят.

Предвижда се разширен обхват на лицата – ползватели на имоти на територията на община Пазарджик, и деца, собственици на имоти, отговарящи на условията по чл. 16, ал.7, за които освобождаването на частта от стойността на такса битови отпадъци за услугите сметосъбиране и сметоизвозване ще бъде приложимо.

Частта от стойността на освобождаването от такса битови отпадъци за услугите сметосъбиране и сметоизвозване, е в зависимост от стойността на ставката за услугата сметосъбиране и сметоизвозване след одобряване на план – сметката за конкретната финансова година. Така например за финансовата 2020 г. и 2021 г. средният размер на ставката за услугите сметосъбиране и сметоизвозване е 37% от общия размер на такса битови отпадъци. Отстъпката от освобождаването ще бъде подкрепяща за семействата, отговарящи на определените изисквания.

Предварителният анализ показва, че на определените критерии отговарят отоло 1000 деца и ученици от различните школи и културни институции, които са постигнали високи резултати в своето изкуство.

Промяната стана възможна, след като предложението на кмета на община Пазарджик Тодор Попов за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик бе гласувано от мнозинството в Общинския съвет.

Коментари