Институции

Ученици успешно завършиха практиката си в Съда

Написано от ПЗИНФО

В Съдебната палата в Пазарджик се проведе тържествено връчване на удостоверения на учениците от X „в“ клас и XI „в“ клас от паралелка „Съдебна администрация“ при ПГИМ гр. Пазарджик, които успешно завършиха производствената си практика в Окръжен и Районен съд – Пазарджик.

Учениците посетиха съдебни заседания по наказателни и граждански дела. В хода на ученическия стаж им бяха изнесени лекции за уредбата на съдебната система, запознаха се с професията „съдия“, с работата на съдебните служители и организацията на работа в съдилищата.

Беше им представена лекция на тема „Охрана на съдебните сгради и пропускателен режим. Осъществяване на конвойна дейност“. Служители от Областно звено „Охрана“ им разясниха служебните си правомощия по охрана на съдебните палати в Пазарджишка област, по отношение на призоваването, принудителното довеждане и задържане под стража на лица (подсъдими, обвиняеми, свидетели). Младежите с интерес наблюдаваха демонстрацията на снаряжение и помощни средства, с които се осъществява конвойната дейност. Сътрудниците по охраната им описаха случаите, в които се осъществява усилен конвой и усилено строг конвой, с оглед особеностите на задържаните лица и недопускането на бягство, нападение над конвоя, нараняване на служители и граждани.

Учениците от X „в“ клас участваха във възпитателно дело в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Пазарджик. Преди да влязат в съответните роли, председателят на тричленния състав, който разглежда възпитателни дела – Гергана Царска и секретарят на комисията Бисерка Трайкова ги запознаха със структурата и дейността на МКБППМН, с процедурата по образуване и разглеждане на възпитателни дела, с налагането на възпитателни мерки и тяхното изпълнение, а също и с превантивната работа на комисията. Председателят на състава акцентира върху необходимостта от повишаване на правната култура на подрастващите с цел превенция на противообществените прояви и намаляване на броя на възпитателните дела. Разказа и случаи от практиката на комисията, които предизвикаха интереса на младежите. Учениците получиха Сертификат за участие в симулация на възпитателно дело от името на кмета на Общината Тодор Попов и информационни материали за дейността на МКБППМН.

Беше организирано и посещение на Синята стая в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, където се запознаха с първата в България специализирана стая със звукозаписна и видеозаписна техника за щадящо изслушване на деца, участващи в правни процедури, жертви или свидетели на насилие.
Стажантите изразиха задоволство от проведения стаж и споделиха, че са добили представа за организацията на работа в съда.

Председателят на Окръжен съд – Пазарджик Елеонора Серафимова пожела на учениците успех, благодари за сериозността, с която са подходили към практиката си и ги увери, че с удоволствие отново ще им бъде дадена възможност за надграждане на усвоеното в областта на съдебната администрация, както и че ще бъде радостна да ги види в редиците на съдебната администрация.

Инициативата е част от споразумение, сключено между Висш съдебен съвет и Образователната програма МОН относно Образователна програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и Заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на учебен план по специалност „Съдебна администрация“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Коментари