Общество

Ученици от Пазарджик със специален урок за толерантност и подкрепа

Написано от ПЗИНФО
По повод Международния ден на хората с увреждания в ПГХХТ град Пазарджик се проведоха дейности, свързани с приемането, тлерантността и покрепата.
Бе проведен интердисциплинарен проектно ориентиран урок по биология и здравно образование, английски език и немски език със заглавие „Ти избираш“, а темата бе: „Наследствените болести при човека“. На различен етап от своето развитие човек попада в ситуации, криещи различни рискове. За да се избегнат е необходимо да се формира култура на здравно и екологично поведение, което се характеризира с осъзнаване и преценка ролята на наследствеността, изменчивостта, начинът на живот при социално значими болести и не на последно място толерантността към хората с различни генетични аномалии и заболявания. Десетокласниците представиха изготвени от тях презентации, засягащи темите за хромозомните и молекулярните наследствени болести при човека. Показаха умения и компетенции при решаване на различни видове задачи не само на български език, но и на изучаваните от тях английски език-първи чужд език и немски език-втори чужд език. Учениците бяха подготвили информационна брошура за пренаталната диагностика и поставиха началото на триезичен терминологичен речник на биологични понятия, който ще приключи в края на учебната година.
Този урок формира и затвърждава базисни знания по биология и здравно образование, както и по английски и немски език, защото избраната тема е в съответствие с учебните програми и стандарти, свързани с ДОИ по трите предмета за 10 клас.
Опровергано бе схващането сред по-голяма част от младите хора, че: „Такова нещо на мен не може да ми се случи“ и се стигна до убеждението, че никой не е застрахован при унаследяване от родителите на гени, носители на аномалии.
Целта на проектно базирания урок бе постигната, като учениците от 10 клас са по- подготвени за утрешния ден. Те са запознати и знаят хромозомните и молекулярните заболявания, пренатална диагностика и влиянието на мутагенните фактори върху човешкия организъм. И разбира се те са убедени в необходимостта от толерантно отношение към хората с увреждания.
Учениците бяха подкрепени от Грозденка Станкова, учител по биология и здравно образование, старши учител по английски език Елисавета Кланска и учителят по немски език Даниела Атанасова. На урока присъстваха старши експерт по природни науки в РУО – Пазарджик д-р Весела Тодорова и старши експерт по чуждоезиково обучение Снежанка Иванова.
Мотивираща среща-разговор събра в ПГХХТ Златка Грудева – председател на УС на сдружение „Егида“, ученици със специални образователни потребности и техните родители. Госпожа Грудева запозна присъстващите с дейността на представляваната от нея организация с акцент върху социалните услуги, от които те могат да се възползват. Интерес предизвика възможността потребителите на услуги да намерят реализация на пазара на труда в подходяща за тях област.
В последвалата дискусия се открои темата за постигане на по-висок стандарт на живот и успешната интеграция в обществото на хората с увреждания. Срещата приключи с емоционален призив „специалните“ ни деца да продължават да получават специално отношение и заслужено място в обществото. Директорът на гимназията, Тодор Джамбов, благодари на участницитe и ги увери, че ПГХХТ е приобщаващо училище, чиято мисия е да осигурява качествено образование за всяко дете.

Коментари