Общество

Ученици отново влизат в съда по образователна програма

Пазарджик „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” – ученици от три гимназии ще станат част от тази образователна програма. Инициативата ще се проведе през втория учебен срок в рамките на учебната програма по „Етика и право” за Х-ти клас, както и в „Часа на класа” за учениците от гимназиалния курс – VІІІ-ХІ клас.

 

През учебната 2014/2015 г. програмата беше реализирана като пилотна с Гимназия „Ив. С. Аксаков”. Сега към нея се присъединяват и СОУ „Георги Брегов” и ПГИМ. От страна на Темида ще участват Окръжен, Районен и Административен съд Пазарджик, както и Окръжна прокуратура.

Целите на инициативата „Отворени съдилища“ са:

обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България; формиране на правна грамотност и култура; превенция на детското насилие; повишаване степента на спазване на законите; постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие; повишаване на доверието в съдебната власт; реализиране на един от елементите на гражданското образование на практика.

Окръжен съд – Пазарджик, съвместно с Окръжна прокуратура – Пазарджик ще осъществява програмата с Гимназия „Иван Аксаков“ гр. Пазарджик. Административен съд – Пазарджик ще реализира програмата със СОУ „Георги Брегов“, а Районен съд – Пазарджик – с Професионална гимназия по икономика и мениджмънт.

Срокът за провеждане е определен през учебната 2015/2016 година по предварително утвърден график. Съгласувани са датите на провеждане на лекциите на съдебните зали на Окръжен съд – Пазарджик, Административен съд – Пазарджик и Районен съд – Пазарджик и са посочени конкретните лектори, които ще разискват с младите хора и практически казуси.

Планирани са и посещения на ученици на съдебни заседания, при наличието на подходящи за тях дела (напр. кражби, грабежи, разпространение на наркотици, шофиране в нетрезво състояние, причиняване на телесни повреди и др.) 

Очакваните резултати са повишаване правната култура на учениците, подобряване публичния образ на съдебната власт и създаването на нов, проактивен подход за повишаване доверието на местната общественост.

Крайната цел, която програмата си поставя, е официалното й въвеждане от Министерството на образованието и науката като свободно избираем предмет или като тема от учебното съдържание на „Часа на класа“ в учебните планове на българското училище.

В края на пилотната учебна година изводите от програмата са, че гимназистите са доста наясно с правната материя, задават целенасочени въпроси и предлагат за решаване сложни казуси. Единствената препоръка, която административният ръководител на Окръжен съд Пазарджик, съдия Елеонора Серафимова има към програмата е, в нея да бъдат застъпени и казуси от гражданското право.

Коментари