Общество

Утвърдени са новите учебни програми за Х клас

Акцент националната история, география и литература е поставен на утвърдените от Министерство на образованието и науката  учени програми за Х клас. Обучението включва също редица основни предмети в областта природните и обществените науки, на изкуствата, технологиите и предприемачеството.

 

Министерство на образованието уточнява, че по време на обсъждането на проектите на тези програми, са проведени срещи и консултации с учители, с представители на висши училища и на БАН по предметите, към които има особена чувствителност – български език и литература, история и цивилизация, и философия.

Учебната програма по български език и литература в Х клас допълва и разширява изученото в предходните класове. В компонента по български език основен акцент са темите, насочени към познаването и прилагането на книжовните езикови норми, а по литература са заложени за изучаване творби само от български авториу сред които Иван Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Елин Пелин, Йордан Йовков, Гео Милев, Никола Вапцаров, Николай Хайтов и др. Включени са емблематични текстове от българската литература от периодите след Освобождението до Първата световна война, между двете световни войни и след Втората световна война. В резултат на общественото обсъждане е добавена творбата „Cis moll“ на Пенчо Славейков, за изучаване са конкретизирани 1 и 16 глава от І част на романа „Тютюн“ от Димитър Димов. Програмата дава възможност на учителите, според интересите на учениците, да подбират и други тематично близки текстове.

Учебната програма по история и цивилизации предлага цялостен курс по национална история – от древността до наши дни. В хода на общественото обсъждане бяха предложени и приети някои редакции, които не променят цялостната концепция на проекта. Отпаднали са отделни понятия, които са обект на изучаване през други предмети и са въведени нови понятия, които подпомагат разбирането на процесите. Проследено е взаимодействието между различните цивилизации по нашите земи в отделните периоди от историята ни, като в програмата са включени само факти, без да се допуска оценъчна интерпретация.

Коментари