Институции

„Услуги за ранно детско развитие“ получи одобрение

Пазарджик Община Пазарджик получи одобрение по проектно предложение „Център за социално включване и развитие – Пазарджик” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 –  „Услуги за ранно детско развитие” по ОП РЧР 2014-2020г. в размер на 588 567,00лв.

 

В Центъра ще се предоставят интегрирани социални услуги и услуги за грижи за деца, разделени в две групи с оглед възрастта на целевите групи деца – услуги за родители и семейства на деца до 3-годишна възраст и услуги за деца от 3 до 7-годишна възраст.

Услуга 1. Ранна интервенция на уврежданията.

Услуга 2.  Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания.

Услуга 3.  Семейно консултиране и подкрепа.

Услуга 4. Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията.

Услуга 5. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище.

Работата с всяко дете и лице ще бъде индивидуална и съобразена с конкретните му нужди. Проектът цели да обхване 590 деца и 300 семейства.

Социалните услуги ще се предоставят в рамките на 31 месеца в сградата на Центъра, находяща се в град Пазарджик на ул.”Любен Боянов”№ 7 и сградата на бившето ДМСГД, находяща се в град Пазарджик на ул.”Велико Търново” №11.

Коментари