Институции Общество

Удължава се срокът на действие на някои извънредни ковид мерки в лозаро-винарския сектор

Написано от ПЗИНФО

Удължава се срокът на действие на някои извънредни мерки за преодоляване въздействието от COVID-19 в лозаро-винарския сектор. С цел да се осигурят по-благоприятни условия за земеделските стопани за справяне с продължаващото негативно въздействие на пандемията от COVID-19,  Европейската комисия предвижда запазване на временно увеличения размер на помощта по всички мерки и за приемите през 2022 г.  Така по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ максималният размер на помощ ще бъде до 90% вместо 75 % от направените допустими разходи, а по мерки „Инвестиции“,  „Популяризиране в трети държави“ и „Събиране на реколтата на зелено“ помощта ще бъде до 70%, вместо 50%. Мярка „Събиране на реколтата на зелено“ и през 2022 г. може да се прилага за част от стопанството, както и едни и същи площи да бъдат подпомагани в две или повече последователни години.

За стимулиране на лозарите за ползване на мярка „Застраховане на реколтата“ като важен инструмент за управление на рисковете, увеличеният размер на помощта 80% от разходите за застрахователни премии ще се прилага за всички договори сключени до края на програмния период-15.10.2023 г. Националните програми ще могат да се изменят по всяко време през финансовата 2022 г. по аналогия на 2020 и 2021 г. Бенефициерите ще могат да изменят договорените операции по време на действие на сключения договор, когато тези промени са резултат от затруднени търговски взаимоотношения или други обстоятелства, предизвикани от пандемията от COVID-19. Заради отслабващия негативен ефект на COVID пандемията върху пазара и стартиралите процеси по възобновяване на нормалните икономически процеси в сектора, двете мерки „Кризисна дестилация“ и „Кризисно съхранение на вино“ няма да се прилагат през 2022 г. Анализът на ЕК е показал, че от една страна много малка част от бюджетите, определени за разходване по националните програми за подпомагане на сектора, са разпределени по двете кризисни мерки, а от друга, че пазарът се възстановява и складираните количества вино намаляват до обичайните им стойности.

При организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“, стойността на предлаганата на пазара продукция на даден продукт ще се счита за 100 % от стойността му през предходния референтен период, ако се докаже, че тези причини попадат извън нейната отговорност и контрол. Също така от страна на организациите трябва да са предприети необходимите превантивни мерки срещу съответното природно бедствие, климатично събитие и др., когато стойността на даден продукт намалее с най-малко 35 % поради болести по растенията или нашествия на вредители, които са извън отговорността и контрола на организацията на производители. В момента стойността на предлаганата на пазара продукция от същия продукт представлява 85 % от стойността ѝ през предходния референтен период.

Целта на изменението е да се стабилизира финансирането на тези организации, въпреки природните бедствия и стопаните да не изпаднат в риск от изпълнение на критериите за признаване като организации./МЗХ/

Коментари