Институции

Три читалища в община Септември ще си разделят 1 читалищна бройка

И през 2021 година стандартът за една субсидирана читалищна бройка е завишен с 10 % спрямо предходната година, до размер 11 484 лв. За Съюза на народните читалища като национално представителна организация са предвидени 140 хил. лв. Общият брой субсидирани от държавния бюджет бройки за читалищата в страната е 7 771, с увеличението от 40 за настоящата година, което е 1,8 пъти по-малко от това през 2020 г.

За област Пазарджик за 2021 г. е отпусната 1 допълнителна читалищна бройка /наполовина по-малко от предходни години/, разпределена в три читалища от община Септември, както следва: 0,5 – в НЧ „Напредък-1908 г.“ с. Семчиново и по 0,25 – в читалищата „Селска пробуда-1927“ с. Варвара и „Просвета-1929“ с. Бошуля. Така субсидираните читалищни бройки в региона стават 255.

Народните читалища, които са със статут на неправителствени организации не могат да ползват за библиотеките си допълнителното увеличение на стандарта за финансиране на библиотеките с регионален характер, предвиждано за 2021 г. за сметка на разходите на централния бюджет през същата и ще трябва да продължат да задоволяват потребностите от информация на своите читатели с читалищния стандарт.

Библиотеките на читалищата са обществени такива и близо 40 % от тях в областта са част от системата „Глобални библиотеки“. В условията на пандемия и скоро в пост епидемичното време те трябва да пренастройват дейността си като вървят към дигитализация на услугите и модернизиране на пространствата. А към момента едва 10 % от читалищните библиотеки в Пазарджишко са автоматизирани, т.е. разполагат със софтуер, макар че над 90% от тях са единствени за населеното място, в което функционират и всички съставляват основната част от библиотечната мрежа в региона/картината за страната не е много по-различна/.

В новите условия около Ковид, през 2021 г. очаквано оцеляването на читалищата е сериозно предизвикателство за организациите. Изпитанията продължават и за художествената самодейност, и за обучителната, занимателната и библиотечната дейности. Както финансово, така и като изчерпване, демотивация и страхове на ръководства, служители, доброволци и потребители на читалищните услуги и продукти. Такава здравна, психо-социална и икономическа рамка изисква ползване на всички ресурси и търсене на нови възможности за: по-голяма професионална и обществена ангажираност, допълнително държавно целево финансиране и такова от общинските бюджети, по-широко партниране, нови сътрудничества, повишаване на компетентности, социално предприемачество и др. алтернативи, позволени от Закона за читалищата.

Така очертаните приоритети за развитие на читалищния административен и професионален капацитет, за надграждане на умения и придобиване на нови компетенции, определят линията на логистичната, информационна и обучителна дейност на РЕКИЦ Читалища – Пазарджик в настоящата и следващите няколко години.

Информация от инж. Радка Енчева-Кочева, РЕКИЦ “Читалища“ – Пазарджик

Коментари