Институции Култура Общество

Три уъркшопа се проведоха в рамките на проект „Култура Пз“, организирани от Фондация „Ви Арт“

Написано от ПЗИНФО

Първият от тях бе на тема „Опазване и разпространение на културното наследство със средствата на фотографията“ и се организира през октомври 2023г. в с. Паталеница. Заниманията с младежи на възраст между 15 и 29 години преминаха в две части. През първия ден фотографът и учител Никола Колев представи теоретично свои фотографии, свързани с опазване и разпространение на културно-историческото наследство – архитектурни, исторически и етнографски обекти в региона. Следващото събитие в двудневния уъркшоп бяха снимките на открито. Начинаещите фотографи заснеха 900-годишната църква в Паталеница, както и Баткунския манастир над селото.

Вторият уъркшоп „Природата като културна ценност – през погледа на визуалните изкуства“ се проведе през ноември 2023 г. от фотографа Александър Иванов – mastersal, който представи свои фотографии свързани с природата, нейното опазване и начина на представяне на красиви природни обекти. Той сподели пред младите фотографи как се снимат природни картини, предаде техники и тънкости в пейзажната фотография. Засегнати бяха въпросите за естетическите и културни ценности, за ползите от изкуството. Работилницата предостави на младите хора възможност за придобиване на знания за природните дадености в района на община Пазарджик, на умения за практикуване на фотография, за повишаване на личната и обществена култура.

Третият, последен уъркшоп, бе на тема „Литературните ценности в културното наследство – „Пролетта на един град“ и се реализира в Пазарджик през декември 2023 г. от Диляна Матакиева, преподавател по литература и културен предприемач. В рамките на два дни бяха разгледани въпросите за естетическите и културни ценности, за ползите от изкуството и свързаността на писане на текстове и анализи на фотография. Основната тема на уъркшопа бе взаимствана от книгата на Константин Кантарев „Пролетта на един град“, а целта бе представяне на литературното наследство свързано с Пазарджик и достигането до младежите, което от своя страна да им предостави нови знания, формиране и затвърждаване на умения и успешното им прилагане.

Чрез различни форми на културата успяхме да достигнем до младежите и да им предоставим възможност за творческо изразяване и повишаване на лична и обществена култура, което да им помогне в по-нататъшното им развитие като личности.

Предстои откриване на две изложби на участващите в събитията млади хора. Експонирането на първата изложба „Култура Пз“ ще бъде в гр. Пазарджик в началото на февруари 2024 г. и втората в с. Паталеница през същия месец. Ще представим премиера на документално видео със сюжет по действителни събития от проведените уъркшопи по проекта и каталог със снимки и текстове-анализи на фотографиите, направени от самите тях. Всичко това ще допринесе за едно уникално представяне и завършек на всички дейности, с цел да добави устойчивост при представяне на проекта, на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта (2023-2025) и Министерството на младежта и спорта.

Основната цел на проект „Култура Пз“ е стимулиране на инициативността, самоорганизирането, младежкото творчество и изява на младите хора, за осигуряване на подкрепяща среда и създаване на условия и насърчаване на интереса към култура и изкуство чрез включване в дейности за осмисляне на свободното им време, за тяхното израстване като способни, ангажирани и овластени млади хора.

Проект „Култура Пз“ се реализира от Фондация „Ви Арт“ по Договор № 25-00-23/12.07.2023 г. към Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 а от закона за хазарта за 2023 година.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Този документ е създаден в рамките на проект «Култура Пз», който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2023 година. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Ви Арт“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ММС и НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта.

Коментари