Институции

Съдовете за смет в община Пазарджик – малко над 3000.Стартира поръчка за избор на сметопочистваща фирма

Пазарджик

Община Пазарджик е обявила обществена поръчка с предмет “Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци в депо за ТБО на гр. Пазарджик от 28 кметства на територията на община Пазарджик” Предмет на поръчката са сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци в депо за ТБО на гр. Пазарджик, в т.ч. отпадъци от нерегламентирани сметища, от 28 кметства на територията на Община Пазарджик. Стойността на поръчката без ДДС е 4 380 000 лв.От обявлението става ясно, че на тази площадка се депонират освен твърдите битови отпадъци от домакинствата на населението, живеещо в посочените населени места, така и други видове отпадъци, които са съвместими с битовите, а именно – някои отпадъци от производствата, строителни и селскостопански отпадъци, последните – много характерни за селските райони.

За населените места най-икономически изгоден вариант за събиране на отпадъците са съдове тип “Бобър” с обем 1,1 куб.м. и съдове тип „Кука” с обем 0,24 куб.м. Предвижда се и разполагане на единични бройки съдове тип „Контейнер” с вместимост 4 куб.м. Предвидено е обслужване и на фирмите, намиращи се на територията на всяко кметство. Предприятията, попадащи извън регулационните планове на населените места ще бъдат включени в район на обслужване, съгласно Заповед на Кмета на Общината по чл.63 ал.2 и във връзка с чл.62 от ЗМДТ.

Според параметрите на поръчката се предвижда обслужване 6 пъти месечно на 1660 бр. съда тип “Бобър” с вместимост 1,1 м3; 1030 бр. съда тип “Кука” с вместимост 240 л. и на 89 бр. съда тип “Контейнер” с вместимост 4 м3, изразяващо се в сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на събрания от тях отпадък, както и почистване на нестандартни и неспецифични отпадъци – /от нерегламентирано сметище/ от землищата на 28 населени места /които са предмет на настоящата поръчка/ – при възникване и превоза на този отпадък до площадката за депониране.

Коментари

Остави коментар